Del på facebook Del på twitter Del med en venn print

Avtale om spill i elektroniske kanaler

26.06.2017 09:40

Avtalen er gjeldende fra 26.06.2017

1. Generelt

Stiftelsen Norsk Rikstoto (heretter ”NR”) er i henhold til konsesjon fra Det Kongelige Landbruks- og matdepartement ansvarlig instans for spill på hest i Norge. Spillet reguleres gjennom "Spillereglement for totalisatorspill" fastsatt av Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement (heretter ”Spillereglementet”) slik dette til enhver tid lyder. Virksomheten kontrolleres av Lotteritilsynet som er et statlig opprettet organ for kontroll av all spillvirksomhet i Norge.

Det til enhver tid gjeldende Spillreglement finnes tilgjengelig på NRs hjemmesider og kan også skaffes til veie via en av NRs kommisjonærer eller ved henvendelse til NR. Det til enhver tid gjeldende Spillereglementet utgjør sammen med NRs personvernpolicy en integrert del av denne avtale, jf pkt. 16.

Ved å registrere seg som kunde i NRs elektroniske kanaler (internett og mobil) aksepterer spilleren denne avtale som bindende, og vil få opprettet en personlig spillekonto under Min side på www.rikstoto.no eller Min profil på NRs mobilløsning.

Avtalen gjelder også for spill i elektroniske kanaler gjort via kommisjonærer.

Endelig gjelder avtalen også for Hurtigspill i elektroniske kanaler så langt bestemmelsene er relevante for denne spilleformen. Ved å levere spill via Hurtigspillordningen aksepteres denne avtalen.

NRs tjenester, inkludert spill og løsningene som brukes for å tilby spill, tilbys i den form de til enhver tid har, og spill og funksjonalitet i løsningene kan endres, fjernes eller legges til uten ytterligere varsel enn det som fremgår av NRs hjemmesider.

NR har i hele avtaleperioden, jf. pkt. 13, rett til ensidig å foreta endringer i avtalen, og spilleren er selv forpliktet til å holde seg orientert om slike endringer som NR måtte vedta. Alle endringer som ikke er uvesentlige vil bli hensiktsmessig kunngjort via elektroniske kanaler. Kunngjøringene skal gjøres minimum syv dager før endringen trer i kraft.

Dersom noen av bestemmelsene i denne avtalen kommer i konflikt med Spillereglementet, vil det til enhver tid gjeldende Spillereglement gå foran.

2. Spillekonto

Spillekonto kan bare opprettes og innehas av fysiske privatpersoner. Spilleren kan ikke opprette konto på vegne av andre.

Spillekonto kan kun åpnes av den som:

- er registrert i folkeregisteret.
- er over 18 år og selv råder over egne midler.
- har konto i norsk bank.

Spilleren oppretter en spillekonto ved å gjennomføre en registreringsprosess i en av NRs elektroniske kanaler. Spilleren identifiserer seg ved bruk av BankID ved registrering og opprettelse av spillekonto. Ved enkelte operasjoner må identifisering bekreftes med personlige koder. Spilleren innestår for at oppgitte opplysninger er korrekte, og NR forbeholder seg retten til fritt å nekte registrering dersom NR er i tvil om hvorvidt de oppgitte opplysningene er korrekte. Spilleren er kjent med at oppgivelse av uriktig informasjon kan medføre straffe- og erstatningsansvar. 

For at spillekontoen skal kunne benyttes må spilleren overføre penger til spillekonto på en av de måter som NRs løsning åpner for. Midlene blir stående på atskilt konto som kun er tilgjengelig for spilleren. Det utbetales ingen rente på innestående beløp.

Maksimalt innestående på spillekonto kan fastsettes av norske myndigheter. Eventuelt overskytende beløp som følge av gevinstutbetalinger til spillekonto vil bli overført til spillerens registrerte bankkonto.

Spilleren godkjenner at NR foretar debiteringer på spillekontoen til dekning av kjøpte spill. Debiteringer vil skje uten annen melding enn den som fremkommer i kjøpsdialogen.

NR innrapporterer innestående beløp på spillekontoen ved årsskiftet såfremt norske myndigheter fastsetter slike regler.

3. Pantsetting

Spillekontoen er personlig, og eierskap eller andre rettigheter til denne kan ikke overdras. Spillekontoen kan ikke pantsettes eller brukes som sikkerhet ved belåning. Kontoen kan kun belastes for betaling av krav som følge av kjøp foretatt i NRs til enhver tid gjeldende elektroniske kanaler, og hvor betaling via spillekonto er mulig.

4. Kontoopplysninger

Eventuelle endringer i opplysninger som er gitt i forbindelse med opprettelse av spillekonto skal registreres via Min Side/Min profil.

Spillerens bankkontonummer og passord kan kun endres i brukerprofilen (Min Side/Min Profil) i henhold til instruksene som gis i løsningen.

NR kan når som helst sperre spillekontoen dersom det etter NRs egen vurdering er påkrevet av sikkerhetsmessige årsaker eller dersom det er grunn til å tro at spilleren har misligholdt denne avtalen. Sperringen skal i etterkant meddeles spilleren.

Spilleren forplikter seg til å oppbevare brukeridentifikasjon og passord på en forsvarlig måte, slik at dette ikke kan komme uvedkommende i hende.

Spilleren forplikter seg til omgående å varsle NR ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til brukeridentifikasjon og/eller passord.

Spilleren er økonomisk ansvarlig for ethvert beløp som spilleren belaster spillekontoen. Spilleren er også økonomisk ansvarlig for tap eller skade som påføres NR som følge av spillerens mislighold av denne avtalen.

5. Spill mot spillekonto

Spilleinnsatsen må ha full dekning på spillekontoen for å bli godkjent av NR.

Spill deltar kun i den form det er registrert i NRs spillesystem.

Spill kan ikke makuleres eller tilbakekalles etter at de er sendt. Spilleren har ingen angrerett for sendte spill.

Systemspill hvor ikke hele systemet overføres og registreres i NRs spillesystem, grunnet for sen overføring eller feil ved overføringen, deltar i spillet med de bongene som er overført og spillekontoen belastes tilsvarende.

Alle systemspill må være ferdig innlevert og registrert i NRs systemer senest 3 minutter før start. Store systemspill må leveres i slik tid at hele systemet vil være registrert i NRs spillesystem senest 3 minutter før start. I en normal situasjon kan det behandles ca. 400 bonger pr minutt. Stor pågang kan gi lengre behandlingstid. NR kan ikke garantere ovenstående behandlingstid, og har ikke noe ansvar for avvikende behandlingstid.

Registrering av spill i NRs spillesystem og debitering av spillerens tilgodehavende på spillekontoen erstatter spillekvitteringen. Spilleren mottar en elektronisk bekreftelse på at spillet er mottatt hos NR. Spilleren har ansvar for å kontrollere den elektroniske bekreftelsen mot sin egen transaksjonsliste og at tilgodehavende er belastet korrekt.

Et spill er bare med i totalisatorspillet når kriteriene for slik deltakelse i det til enhver tid gjeldende Spillereglementet er oppfylt.

6. Overføring av midler mellom spillerens spillekonto og registrert bankkonto

Spilleren kan tilføre sin spillekonto midler ved en ordinær banktransaksjon.

Tilførte midler vil være tilgjengelig for spill på spillekontoen i henhold til respektive banks overførselsregler. Spilleren er alene ansvarlig for eventuelle gebyrer til sin bankforbindelse.

Spilleren kan gebyrfritt overføre midler fra sin spillekonto til sin registrerte bankkonto.

7. Innskudd til spillerens spillekonto med VISA og andre elektroniske betalingsformer

Innskudd til spillerens spillekonto foretatt med NRs til enhver tid gjeldende elektroniske betalingsformer reguleres av spillerens avtale med den aktuelle tredjepart. Spilleren er selv ansvarlig for oppgjør til slik tredjepart.

Ved manglende dekning/oppgjør for innskudd forbeholder NR seg retten til følgende:

- Umiddelbart og uten varsel å stenge spillerens spillekonto. 
- Foreta trekk for utestående beløp direkte mot saldo på spillerens spillekonto. 
- Ved manglende dekning for skyldig beløp på spillerens spillekonto, vil NR sende separat faktura til spilleren. 
- Skyldig beløp vil renteberegnes og tillegges et fakturagebyr i henhold til NRs til enhver tid gjeldende satser. 
- En slik faktura vil purres 14 dager etter utstedelse og overdras 7 dager deretter til et inkassobyrå for inndrivelse, hvis betaling innen den tid ikke er mottatt hos NR.

Ved lagring av kortnummer godtar spilleren at NR automatisk belaster det kortnummer som er oppgitt ved registrering ved senere kjøp. Samme regler for ansvarsforhold og oppgjør gjelder, som gjort ved innskudd eller betaling på vanlig måte. Spillerens kortdata lagres sikkert, og i henhold til kortselskapenes regelverk, hos det selskap som behandler betalingene for NR. NR har ikke på noe tidspunkt tilgang til spillerens kortdata.

Innskudd til spillerens spillekonto er forutsatt å være midler det ønskes å spille med. Innskudd foretatt til spillerens spillekonto - med den hensikt å skaffe seg kontanter ved at hele eller vesentlige deler av innskuddet tilbakeføres til spillerens registrerte bankkonto - er ikke tillatt. Ved slike transaksjoner vil NR kunne belaste spilleren med et gebyr på 5 % av det samlede uttaksbeløp, og eventuelt utestenge spilleren fra videre nettspill.

8. Tilbakebetaling

Eventuell tilbakebetaling av spilleinnsatser skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende Spillereglementet. Slik eventuell tilbakebetaling skjer ved kreditering av spillerens spillekonto, eventuelt bankkonto. Innsats tilbakebetales gebyrfritt til spilleren senest dagen etter at angjeldende løp er avgjort.

9. Gevinstutbetaling

Gevinster vil gebyrfritt overføres til og være tilgjengelig på spillerens spillekonto så snart løpsresultatet er offisielt og spillesystemet er åpnet for utbetaling.

Gevinster overføres i sin helhet til spillerens registrerte bankkonto hvis saldo på spillekontoen, inkludert gevinst, er lik eller høyere enn et eventuelt maksimumsnivå fastsatt av myndighetene. Slike overførsler er gebyrfrie for spilleren.

10. Feil gevinstutbetaling

Dersom totalisatorresultatet som er brukt for gevinstberegning viser seg å ikke være i overensstemmelse med løpsresultatet, skal totalisatorresultatet brukt ved gevinstberegning korrigeres. Odds/gevinster vil bli beregnet på nytt basert på den opprinnelige premiepotten.

Dersom opprinnelig gevinstberegning har vært for lav, vil differansen etterbetales. Dersom det feilaktig er utbetalt premier (eksempelvis for høyt utbetalt beløp), eller på annen måte feilaktig overføres penger til spillerens spillekonto, forbeholder NR seg retten til å korrigere spillerens spillekonto.

Hvis premien er feilkalkulert, men basert på riktig resultat, forbeholder NR seg retten til å korrigere alle transaksjoner basert på riktig premie.

Dersom spilleren har foretatt spill med penger som er feilaktig utbetalt eller for mye utbetalt, står spilleren ansvarlig for å dekke dette beløpet etter at NR har korrigert spillerens spillekonto. Dette gjelder selv om spilleren var i god tro om den feilaktige utbetalingen. 

11. Retten til å stenge konto

NR har uten forutgående varsel rett til å utestenge spilleren fra videre spill dersom NR etter eget skjønn finner det nødvendig av sikkerhetsmessige, tekniske eller andre årsaker, eller dersom det er grunn til å tro at spilleren har misligholdt denne avtalen eller andre relevante bestemmelser.

Spilleren har ingen rett til erstatning for tap som følge av NRs stengning av tjenesten eller spillerens konto.

Spilleren kan kreve sin spillekonto stengt gjennom skriftlig henvendelse til NR. NR vil da gjøre kontoen inaktiv, slik at bruker-id og passord ikke lenger vil kunne benyttes. NR vil oppbevare spillerens opplysninger og transaksjonshistorikk i henhold til relevante lover og forskrifter.

12. Ansvarsbegrensning

NR er ikke ansvarlig for eventuell skade eller tap som skyldes spillerens feilaktige registreringer eller andre feil som skyldes spilleren.

NR er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NRs kontroll, så som, men ikke bregrenset til,  feil i tredjepart løsninger, arbeidskonflikt, blokade, krigshendelse, sabotasje, feil i tele-/datanett (selv om NR har kontrakt med eier av slikt datanett), elektrisitetsfeil eller andre force majeure-lignende forhold.

NRs eventuelle ansvar er uansett alltid begrenset til spillerens innsats, og NR er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, f.eks. tap som følge av at spilleren ikke vinner, tapt fortjeneste eller tapt vinnersjanse.

13. Gyldighetstid

Avtalen opphører én måned etter at spilleren eller NR skriftlig, f.eks. via e-post, har terminert avtalen. Ved spillerens mislighold av denne avtalen kan NR si opp avtalen med umiddelbar virkning.  

Når spilleren har sagt opp spillekontoen, kan kontoen benyttes frem til 7 dager før avslutningsdato. Etter dette tidspunkt kan transaksjoner ikke utføres med spillekontoen. Etter avtalens opphør, uansett årsak, utbetales eventuelt innestående til spilleren fratrukket eventuelle forpliktelser til NR. Utbetaling skjer til spillerens bankkonto.

Om kontohaveren dør, settes under konkursbehandling eller formynderskap, opphører retten til å anvende spillekontoen. Spilleren skal umiddelbart meddele NR om dette, dersom spilleren settes under konkursbehandling eller formynderskap.

14. Statistikkbehandling

De opplysninger om spill og gevinster som registreres i Spillesystemet kan anvendes til statistisk bearbeiding hos NR. Statistikk og analyse tas kun frem i henhold til kundekategorier.

15. Reklamasjon-/klagebehandling

Ved uteblitt eller feilaktig utbetaling, eller andre forhold som spilleren mener ikke er i henhold til avtalen, skal spilleren sende skriftlig, begrunnet og signert melding til NR om dette straks spilleren blir kjent med forholdet og senest innen 100 dager etter at spillet er gjennomført.

Har reklamasjon ikke blitt gitt innen fristen, mister spilleren retten til gevinstutbetaling eller tilbakebetaling. Reklamasjon sendt pr. e-post godkjennes ikke.

16. Personopplysninger

Personopplysninger som oppgis av spilleren lagres og behandles av NR for å kunne oppfylle sin del av kundeforholdet og lovpålagte oppgaver. NR forplikter seg til å behandle alle person- og spillopplysninger knyttet til spillekontoen i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Innsyn til tredjeparter gis kun i lovpålagte tilfeller.

Som del av denne avtale inngår NRs personvernpolicy som finnes her.

17. Innsyn i personopplysninger

Spilleren har fullt innsyn i sine registrerte personopplysninger og transaksjoner på sin spillekonto, og eventuelle endringer av feil personopplysninger gjøres under Min Side/Min Bruker. Videre finnes et eget spilleregnskap tilgjengelig for spilleren under Min Side/Min Spillkonto.

18. Spesielt om Hurtigspill på Internett

Ved kjøp av spill gjennom Hurtigspillordningen lagres transaksjonen hos NR på det av spilleren registrerte bankkontonummer.

Spillere som bare leverer spill via Hurtigspill må allikevel sette en fast ukegrense for hvor mye vedkommende vil spille for. For å få tilgang til oversikt over spill og kunne endre ukegrensen må spilleren registrere seg på  www.rikstoto.no med samme bankkontonummer som ble oppgitt ved kjøp av spillet.

For spillere som er registrerte nettspillere og velger å levere spill via Hurtigspill, vil disse spillene vises under Min Side/Mine Spill dersom bankkontonummer oppgitt ved Hurtigspill, er det samme som på spillerens nettspillkonto.

Spilleren kan ved kjøp skrive ut spillekvittering fra skjerm eller bestille kvittering til oppgitt e-postadresse.

Eventuelle gevinster overføres til det bankkontonummeret spilleren registrerte ved kjøp av spillet første arbeidsdag etter at løpsresultatet er godkjent. NR kan ikke holdes ansvarlig for eventuelt feilregistrert bankkontonummer som medfører at gevinst overføres til feil person, så lenge NR har benyttet det bankkontonummer spillerne har registrert.

For øvrig gjelder avtalens bestemmelser også for Hurtigspill i den grad de er relevante for denne spillformen.

19. Fleruker

På enkelte av våre produkter kan man abonnere på Fleruker.

Tilbud om å tegne abonnement på et spill gis i spillkvitteringen ved kjøp av spill, eller fra en egen liste på www.rikstoto.no som viser de til enhver tid tilgjengelige produkter hvor Fleruker tilbys.

Opprettelse av abonnement for Fleruker skjer første gang ved at spilleren velger et Flerukerprodukt og samtidig registrerer og lagrer sitt betalingskort i tilbudte betalingsløsning. Ved senere kjøp av andre Fleruker, etter at spillerens betalingskort er registrert hos det selskap som håndterer betalinger for NR, vil det samme kortet bli benyttet.

Etter at abonnement er opprettet, vil NR belaste det lagrede betalingskortet automatisk ved utstedelse av nytt Fleruker, så lenge spilleren abonnerer på det aktuelle spillet eller de aktuelle spillene.
Transaksjoner vil gjenfinnes under Min Side/Spillkonto/Transaksjoner Fleruker. 

Spilleren får tilsendt spillkvitteringen på sms og/eller epost med beskrivelse av hvordan spilleren kan administrere sine Fleruker under Min Side/Fleruker.

Spillkvitteringen for det enkelte Fleruker vil også gjenfinnes under Min Side/Mine Spill med angivelse av at det er et Fleruker og hvordan det kan administreres.

Under Mine Spill/Fleruker finnes en liste over aktive og tidligere Fleruker abonnement. Her kan spilleren velge om han vil stå over neste spilleomgang for et eller flere aktive Fleruker, eller stoppe et eller flere aktive Fleruker.

Hvis det ikke er dekning på spillerens bankkonto tilknyttet det lagrede betalingskortet ved automatisk belastning, eller det av andre grunner ikke lykkes NR å gjennomføre trekket, får kunden et varsel om dette via sms og/eller epost, samt beskjed om at ingen spill utstedes til den aktuelle spilleomgangen.

Hvis trekk ikke lykkes fordi det lagrede betalingskortet er utgått vil spilleren få varsel om dette via sms og/eller epost, samt beskjed om å registrere et nytt gyldig betalingskort for videre spill, og at ingen spill utstedes til den aktuelle spilleomgangen.

Hvis spill ikke kan utstedes på grunn av manglende dekning på ukesgrensen, vil belastning av det aktuelle betalingskortet ikke bli forsøkt, og spilleren vil bli informert via sms og/eller epost om dette.

Hvis NR ikke klarer å finne et passende spill til en spilleomgang til spilleren som abonnerer på Fleruker fra en bestemt Ekspert vil spilleren få beskjed om dette via sms og / eller epost og ingen belastning av spillerens betalingskort vil skje.

Hvis spilleren abonnerer på Fleruker fra en bestemt Ekspert som av en eller annen grunn opphører å være Ekspert forbeholder NR seg retten til å tildele spilleren spill fra en annen Ekspert og spilleren blir informert om dette via sms og / eller epost med beskjed om hvordan han kan administrere sine abonnement. 

20. Spill gjennom løsningen «Eksperten»

«Eksperten» er et andelslag hvor spilleren kjøper en andel i et større spill. Andelslagene lages av utvalgte tipseksperter («Eksperten»). Et andelslag kan være både systemspill og enkeltkupong(er). Når du kjøper din andel i et spill vil du først motta en bestillingskvittering. Dette er kun en bestilling i et spill. Når Eksperten leverer kupongen(e) mottar du gyldig kvittering og deltar i spillet. Selve spillekvitteringen - hvor du får se spillet - mottar du på e-post og/eller sms når Eksperten har levert spillet. Spillekvitteringen gjenfinnes på MinSide. Dersom Eksperten ikke leverer kupongen(e) bestillingen gjelder for, vil trukket beløp automatisk tilbakebetales til spilleren.
NR er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og innlevering av spill. Dersom Eksperten ikke leverer kupongen(e) bestillingen gjelder for, vil trukket beløp automatisk tilbakebetales til spilleren.

Spill gjennom løsningen «På lag»
«På lag» er en løsning hvor man kan opprette og administrere private spillelag. Spillene på laget settes opp og leveres av lagkapteinen (som har opprettet laget). Et spill kan være både systemspill og enkeltkuponger. Når du kjøper din andel i et spill vil du først motta en bestillingskvittering. Dette er kun en bestilling i et spill, når lagkapteinen leverer kupongen(e) mottar du gyldig kvittering og deltar i spillet. Selve spillekvitteringen - hvor du får se spillet - mottar du på e-post og/eller sms når lagkapteinen har levert spillet. Spillekvitteringen gjenfinnes på MinSide.
Norsk Rikstoto er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og innlevering av spill.

21. Spill gjennom løsningen «På lag»

«På lag» er en løsning hvor man kan opprette og administrere private spillelag. Spillene på laget settes opp og leveres av lagkapteinen (som har opprettet laget). Et spill kan være både systemspill og enkeltkuponger. Når du kjøper din andel i et spill vil du først motta en bestillingskvittering. Dette er kun en bestilling i et spill, når lagkapteinen leverer kupongen(e) mottar du gyldig kvittering og deltar i spillet. Selve spillekvitteringen - hvor du får se spillet - mottar du på e-post og/eller sms når lagkapteinen har levert spillet. Spillekvitteringen gjenfinnes på MinSide. Norsk Rikstoto er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og innlevering av spill. Alt innhold i løsningen oppbevares og er tilgjengelige for Norsk Rikstoto.

22. Spillegrenser

For å kunne spille på nett eller mobil hos NR, må spilleren sette faste spillegrenser. Dette betyr at alle spillere må sette et tak på hvor mye spilleren kan spille for i løpet av en dag (24 timer), en uke (7 døgn) og en måned. Spillegrensene gjelder summen av alle spillene som spilleren i perioden leverer på nett og mobil, inkludert Hurtigspill.

Du kan innenfor den enkelte periode (dag, uke og måned) spille for de grensene du har satt,  pluss eventuelle gevinster og tilbakebetalinger. Dersom du ønsker å endre grensene dine vil endringene gjelde fra henholdsvis neste dag (dersom det er grense per dag som endres), uke (dersom det er grense per uke som endres, altså slik at endringen starter å gjelde en uke etter at endringen er foretatt) eller måned (dersom det er grense per måned som endres, altså slik at endringen starter å gjelde en måned etter at endringen er foretatt). En reduksjon i en eller flere av grensene som er satt (dag, uke eller måned) vil tre i kraft umiddelbart.

23. Avgifter

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V75, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. Nærmere regler kunngjøres på www.rikstoto.no.

Avgifter som omhandles i dette pkt. kan endres uten forutgående varsel.

24. Tvister

Eventuelle tvister i forhold til denne avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov og av norske domstoler. Avtalt verneting er Oslo tingrett. 

Neste mulige spill:

V75
V65
V64
V5A
V4
QPlus

Norsk Rikstoto informerer


KUNNGJØRINGER

Les mer

Søk i nettstedet

Søk etter hest, kusk eller rytter

Her søker du i databasene med resultater, stamtavler osv.