Nyttig informasjon

Avtale om registrert spill

1. Generelt 

1.1 Avtale om registrert spill

Denne avtalen gjelder alt spill på hest hos Stiftelsen Norsk Rikstoto. Avtalen er inngått mellom kunden (heretter «Spilleren») og Stiftelsen Norsk Rikstoto, Refstadveien 25, 0589 Oslo, heretter kalt «NR».

Ved å registrere seg som kunde hos NR aksepterer Spilleren denne avtalen som bindende, og vil få opprettet en personlig spillekonto hos NR. Avtale om registrert spill er tilgjengelig under MinSide.

1.2 Spillereglementet

NR er i henhold til konsesjon fra Det Kongelige Landbruks- og matdepartementet ansvarlig instans for spill på hest i Norge. Spillet reguleres gjennom "Spillereglement for totalisatorspill" fastsatt av Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet (heretter ”Spillereglementet”), slik dette til enhver tid lyder.

Spillereglement finnes tilgjengelig på NRs hjemmesider og kan også skaffes til veie via NRs kommisjonærer eller ved direkte henvendelse til NR. Spillereglementet utgjør en integrert del av denne avtalen.

Dersom noen av bestemmelsene i denne avtalen kommer i konflikt med Spillereglementet, vil det til enhver tid gjeldende Spillereglement gå foran.

Se Spillereglement for totalisatorspill

1.3 NRs rett til å nekte å inngå avtale (nekte registrering)

Spilleren innestår for at oppgitte opplysninger i forbindelse med oppretting av spillekonto er korrekte. NR forbeholder seg retten til fritt å nekte registrering dersom NR er i tvil om hvorvidt de oppgitte opplysningene er korrekte.

Spilleren er kjent med at det kan medføre straffe- og/eller erstatningsansvar å gi uriktige opplysninger til NR.

NR kan også avvise opprettelse av spillekonto som følge av NRs forpliktelser etter hvitvaskingsloven (se avsnitt 2.1) eller ved treff på sanksjonslister (se avsnitt 2.2).

1.4 Oppsigelse av avtalen

Denne avtalen kan ensidig sies opp av Spilleren ved at spillekontoen avsluttes på MinSide.

Denne avtalen kan ensidig sies opp av NR, med umiddelbar virkning, dersom Spilleren ikke overholder sine forpliktelser etter denne avtalen (mislighold) eller de betingelser som fremgår av spillereglementet (se avsnitt 1.2).

NR kan også avslutte kundeforholdet, med umiddelbar virkning, som følge av NRs forpliktelser etter hvitvaskingsloven (se punkt 2.1) eller ved treff på sanksjonslister (se punkt 2.2).

Spillekontoen avsluttes etter reglene i punkt 7.

1.5 Endringer av vilkårene i avtalen

NRs tjenester, inkludert spill og løsninger som brukes for å tilby spill, tilbys i den form de til enhver tid har. Spill og funksjonalitet i løsningene kan endres, fjernes eller legges til uten ytterligere varsel enn det som fremgår på NRs hjemmesider.

NR har i hele avtaleperioden, rett til ensidig å foreta endringer i avtalen. Spilleren er selv forpliktet til å holde seg orientert om slike endringer som NR måtte vedta. Alle endringer som ikke er uvesentlige vil bli kunngjort på en hensiktsmessig måte via elektroniske kanaler. Kunngjøringene skal skje minimum syv dager før endringene trer i kraft.

2. Hvitvasking og sanksjoner

2.1 Hvitvaskingsloven

NR er underlagt hvitvaskingslovens regler. Dette innebærer at NR er forpliktet til å gjennomføre kundetiltak før spillekontoen kan etableres eller benyttes av Spilleren. Dersom kundetiltak ikke lar seg gjennomføres, skal det ikke etableres kundeforhold eller gjennomføres noen transaksjoner eller spill for Spilleren. NR har rett til å avvise Spilleren som følge av at kundetiltak ikke kan gjennomføres.

NR skal også gjennomføre løpende oppfølging av kundeforholdet med Spilleren. Dersom løpende oppfølging av etablerte kundeforholdet ikke kan gjennomføres, skal NR avvikle allerede etablert kundeforhold. Kundeforholdet kan avsluttes med umiddelbar virkning dersom innehaver av spillekontoen ikke besvarer forespørsel fra NR eller unnlater å oversende slik informasjon eller dokumentasjon som NR ber om. Det samme gjelder dersom NR har mistanke om at spillekontoen benyttes til hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri eller andre ulovlige forhold.

NR har ikke ansvar for eventuelle økonomiske tap eller andre økonomiske konsekvenser som følge av at midler på spillekontoen fryses, transaksjoner stanses eller ikke gjennomføres på grunn av forpliktelser NR har etter hvitvaskingsloven.

2.2 Screening mot sanksjonslister

Spilleren er kjent med at NR gjennomfører lovpålagt screening av spiller mot de til enhver tid gjeldende sanksjonslister fra EU og FN. Spilleren er kjent med at NR kan fryse midler på spillekonto og nekte Spilleren å disponere midler på kontoen eller overføre midler til spillekontoen med umiddelbar virkning dersom NR har grunn til å tro at Spilleren er sanksjonert eller mottar/overfører midler fra eller til sanksjonerte personer.

3. Spillekonto

3.1 Opprettelse av spillekonto

Spilleren kan kun opprette én spillekonto, og spillekonto kan kun åpnes av privatperson som oppfyller følgende vilkår:

Er registrert i Folkeregisteret
Er over 18 år og råder selv over egne midler
Har bankkonto i norsk bank
Spilleren kan ikke opprette eller inneha spillekonto på vegne av andre.

Det er kun tillatt å overføre midler til spillekontoen på de måter som NRs løsninger åpner for. Spilleren innestår for at overførte midler ikke stammer fra kriminalitet (utbytte av straffbare handlinger).

Spilleren oppretter en spillekonto ved å gjennomføre en registreringsprosess i en av NRs kanaler (fysisk hos kommisjonær) eller elektronisk kanal.

3.2 Formålet med spillekontoen

Det er bare tillat å benytte spillekontoen til det formål å spille hos NR. Spillekontoen skal ikke benyttes til andre formål, herunder formål som er i strid med norske lover og regler (straffbare forhold).

3.3 Midler på spillekonto

For at spillekontoen skal kunne benyttes ved betaling av spill, må Spilleren overføre penger til spillekonto på en av de måter som NRs løsninger åpner for (se avsnitt 4.1). Midlene blir stående på egen adskilt spillekonto som kun er tilgjengelig for Spilleren. Det utbetales ingen rente på innestående beløp på spillekonto.

Spilleren godkjenner at NR foretar debiteringer på spillekontoen til dekning av kjøpte spill. Debiteringer vil skje uten annen melding enn den som fremkommer i kjøpsdialogen.

Spillekontoen kan ikke benyttes til spill for andre enn den personen som er registrert som innehaver av spillekontoen.  

Spilleren kan også benytte spillekontoen til spill på andelslag som opprettes av NR og som vil fremgå av nettsidene til NR.

Spillekontoen kan kun belastes for betaling av spill som følge av kjøp foretatt i NRs distribusjonskanaler, og hvor betaling via spillekonto er mulig.

4 Bruk av spillekonto

4.1 Innbetaling til spillekontoen

Innskudd til Spillerens spillekonto foretatt med NRs til enhver tid gjeldende betalingsformer reguleres av Spillerens avtale med den aktuelle tredjepart. Spilleren er selv ansvarlig for oppgjør til slik tredjepart. Innskudd kan foretas via NRs nettsider, nettbank eller via bankterminal hos fysiske kommisjonærer.

Tilførte midler vil være tilgjengelig for spill på spillekontoen i henhold til respektive banks overførselsregler. Spilleren er alene ansvarlig for eventuelle gebyrer til sin bankforbindelse. Spilleren kan gebyrfritt overføre midler fra sin spillekonto til sin registrerte bankkonto.

Det er ikke anledning til å benytte betalingskort som betjenes med kryptovaluta til å betale for spill eller til å overføre midler til spillekontoen.

4.2 Spill ved bruk av spillekontoen

Spill deltar kun i den form det er registrert i NRs spillesystem.

Ved spill i digitale kanaler kan ikke spill makuleres eller tilbakekalles etter at de er sendt. Spilleren har ingen angrerett for innsendte spill.

4.3 Manglende dekning

Spilleinnsatsen må ha full dekning på spillekontoen eller godkjent betalingskort for å bli godkjent av NR som spiller på de spill NR tilbyr.

Ved manglende dekning/oppgjør for innskudd forbeholder NR seg retten til følgende:

Umiddelbart og uten varsel å stenge Spillerens spillekonto.

Foreta trekk for utestående beløp direkte mot saldo på Spillerens spillekonto.

Ved manglende dekning for skyldig beløp på Spillerens spillekonto, vil NR sende separat faktura til Spilleren. Skyldig beløp vil renteberegnes og tillegges et fakturagebyr i henhold til NRs til enhver tid gjeldende satser. Faktura vil purres 14 dager etter utstedelse og overdras 7 dager deretter til et inkassobyrå for inndrivelse, hvis betaling innen den tid ikke er mottatt hos NR.

Innskudd til Spillerens spillekonto er forutsatt å være midler det ønskes å spille med hos NR. Innskudd foretatt til Spillerens spillekonto - med den hensikt å skaffe seg kontanter ved at hele eller vesentlige deler av innskuddet tilbakeføres til Spillerens registrerte bankkonto - er ikke tillatt. Ved slike transaksjoner vil NR belaste Spilleren med et gebyr på 5 % av det samlede uttaksbeløp, og eventuelt utestenge Spilleren fra videre spill hos NR (utestengelse kan være, men må ikke være, tidsbegrenset).

Skulle en situasjon oppstå hvor spill ikke blir betalt for, vil NR i ettertid belaste spillerens spillekonto for spillets kostnad selv om saldo på spillerens spillekonto vil gå i minus.

Systemspill hvor ikke hele systemet overføres og registreres i NRs spillesystem, grunnet for sen overføring eller feil ved overføringen, deltar i spillet med de bongene som er overført og spillekontoen belastes tilsvarende.

4.4 Spillerens egenkontroll av belastning på spillekonto

Alle systemspill må være ferdig innlevert og registrert i NRs systemer senest 3 minutter før spillets start. Registrering av spill i NRs spillesystem og debitering av Spillerens tilgodehavende på spillekontoen erstatter spillekvitteringen. Spilleren mottar en elektronisk bekreftelse på at spillet er mottatt hos NR. Spilleren har ansvar for å kontrollere den elektroniske bekreftelsen mot sin egen transaksjonsliste, og er ansvarlig for å kontrollere at tilgodehavende er belastet korrekt.

Autospill, spill som produseres og leveres via en maskinell prosess, er ikke tillatt.

Alle spilltransaksjoner skal fylles ut og bekreftes hver for seg.

Et spill er bare med i totalisatorspillet når kriteriene for slik deltakelse i det til enhver tid gjeldende Spillereglementet er oppfylt.

Ved kjøp av spill til V75 Lørdag (eller tilsvarende hoveddag for V75-spillet) vil spilleren motta en SMS med link til en resultattjeneste. Varselet vil gi spilleren informasjon om resultatet av sitt V75-spill. Tjenesten er kun til spillerens informasjon og ingen gyldig spillekvittering. Ved kjøp av V75-spill til lørdag (eller tilsvarende hoveddag) aksepteres denne tjenesten. Tjenesten kan skrus av på MinSide.

4.5 Utbetaling fra spillekontoen

Gevinster vil gebyrfritt overføres til og være tilgjengelig på Spillerens spillekonto så snart løpsresultatet er offisielt og spillesystemet er åpnet for utbetalinger.

Gevinst kan kun utbetales til spillerens egen bankkonto. Spilleren kan også motta kontantutbetaling fra kommisjonær med maksimalt 15 000 kroner i løpet av en periode på 7 dager.

4.6 Stenging av spillekontoen

NR forbeholder seg retten til – uten forutgående varsel – å stenge spillekontoen dersom NR har mistanke om at det ikke er overenstemmelse mellom eier av spillekonto og den som spiller, ref. denne avtales pkt. 1.4. NR kan også stenge spillekontoen dersom kundetiltak etter hvitvaskingsloven ikke kan gjennomføres, ved eventuelle treff på sanksjonslister eller dersom NR har grunn til å anta at Spilleren har brutt betingelser for bruk av spillekontoen.

I tillegg til at NR har rett til å avslutte kundeforholdet eller hindre Spilleren i å disponere spillekontoen i henhold til denne avtalen, har NR uten forutgående varsel rett til å utestenge Spilleren fra videre spill dersom NR etter eget skjønn finner det nødvendig av sikkerhetsmessige, tekniske eller andre årsaker. Stenging av spillekontoen kan også skje dersom det er grunn til å tro at Spilleren har misligholdt denne avtalen eller som følge av andre relevante bestemmelser som omhandler eller berører spill hos NR. 

Spilleren har ingen rett til erstatning fra NR for tap som følge av NRs stengning av tjenesten eller stenging av spillekonto.

Spilleren kan selv kreve sin spillekonto stengt gjennom skriftlig henvendelse til NR. NR vil snarest mulig deretter gjøre spillekontoen inaktiv, slik at bruker-id og passord ikke lenger vil kunne benyttes. Spilleren kan selv velge å stenge seg selv helt ute for spill. I slike tilfeller vil ikke spillekontoen automatisk bli gjenåpnet, men stenges permanent. Spilleren vil ikke kunne logge seg inn på spillekontoen med samme brukernavn eller passord som tidligere, eller spille hos kommisjonær. Spilleren kan heller ikke registrere seg på nytt dersom Spilleren har valgt å stenge sitt kundeforhold.

Dersom spilleren allikevel ønsker å gjenåpne sitt kundeforhold etter at Spilleren selv har valgt å stenge spillekontoen, kan det ikke opprettes nytt kundeforhold med Spilleren før tidligst etter 12 måneder. I slike tilfeller må Spilleren kontakte kundestøtte for å få spillekonto gjenåpnet. NR forbeholder seg retten til å ikke akseptere gjenåpning av kundeforholdet som er stengt av Spilleren etter 12 måneder. Eventuell gjenåpning av spillekonto eller etablering av ny spillekonto for Spilleren skal vurderes individuelt av NR.

NR vil oppbevare og arkivere Spillerens opplysninger og transaksjonshistorikk i henhold til relevante lover og forskrifter, herunder bokføringsloven, personopplysningsloven og hvitvaskingsloven.

4.7 Bruk av spillekonto ved spill hos kommisjonær

Spiller kan gjennomføre spill hos fysiske kommisjonærer i henhold til de retningslinjer som gjelder for spill hos kommisjonær. Spill hos kommisjonær kan også betales med debetkort via bankterminal, eller kontant innenfor de til enhver tid gjeldende regler for NR.

4.8 Kommisjonærens adgang til å nekte spill

Kommisjonærer som utfører oppgaver for NR har samme rett til å nekte Spilleren adgang til spill som NR har etter avtalen om registrert spill.

5. Spillerens ansvar

5.1 Innledning

Ved registrering av spillekontoen aksepteres samtidig alle vilkår som fremgår i avtale om registrert spill, inklusive bekreftelse om at Spilleren ikke benytter spillekontoen til spill på vegne av andre.

Spilleren er økonomisk ansvarlig for ethvert beløp som belastes spillekontoen. Spilleren er også økonomisk ansvarlig for tap eller skade som påføres NR som følge av Spillerens mislighold av denne avtalen.

5.2 Endringer av opplysninger

All informasjon som NR etterspør om Spilleren og eventuelle endringer i opplysninger som er gitt i forbindelse med opprettelse av spillekonto skal registreres via MinSide på www.rikstoto.no eller hos kommisjonær. Endringer kan også meldes NR ved å kontakte kundestøtte.

Spilleren har ansvar for at alle kontoopplysninger som Spilleren har gitt på MinSide er korrekt og plikter å sørge for at opplysningene er oppdatert.

5.3 Plikt til å innrapportere saldo på spillekonto

Spilleren er selv ansvarlig for å innrapportere innestående saldo på spillekonto til myndigheter ved levering av Skattemelding. Ved gevinster over kr 100 000 kan Spilleren kontakte NR for å få tilsendt dokumentasjon som kan vedlegges Skattemelding.

5.4 Pantsetting

Spillekontoen er personlig, og eierskap og alle andre rettigheter til denne kan ikke overdras til andre. Spillekontoen kan ikke pantsettes eller på annen måte brukes som sikkerhet ved belåning.

5.5 Oppbevaring av brukerinformasjon og passord

Spilleren forplikter seg til å oppbevare brukeridentifikasjon og passord på en forsvarlig måte, slik at dette ikke kommer uvedkommende i hende. Spilleren skal omgående varsle NR ved kundestøtte (se avsnitt 14) ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til brukeridentifikasjon og/eller passord.

6. Ansvarsbegrensning for NR

6.1 Makulering av spill det ikke er dekning for

Dersom spill er levert uten at spilleren har betalt for spillet/spillene, vil spillet/spillene bli forsøkt makulert av NR.

6.2 Manglende dekning for leverte spill

For det tilfellet at spill er levert, men ikke gjort opp grunnet manglende betaling og det samtidig er for sent å makulere spillet (fordi det aktuelle løpet har startet i perioden mellom spillerens levering av spillet/spillene og forsøket på makulering), gjelder følgende:

Dersom betaling er forsøkt foretatt med Spillekonto, eller med alminnelig debetkort, og det mangler dekning for spillinnsats: Det utestående beløpet (beløpet det ikke er dekning for) belastes vedkommende spillers Spillekonto selv om saldo på denne dermed skulle bli negativ, og spilleren vil kunne utelukkes fra alt fortsatt spill hos NR frem til det utestående beløpet er fullt ut gjort opp. NR vil i tillegg iverksette inndrivelse av det skyldige beløpet, med de ekstrakostnader dette medfører for spilleren. Eventuell gevinst knyttet til slike spill vil automatisk bli motregnet mot det utestående beløpet.

Dersom det er avtalt kontant betaling for spill hos kommisjonæren, og spilleren mangler midler til å betale for spillinnsatsen: Kommisjonæren er ansvarlig for korrekt oppgjør for spillet/spillene overfor NR. Mellomværende mellom kommisjonæren og spilleren vil være et forhold som utelukkende involverer kommisjonæren og spilleren.

6.3 Feil eller misforståelser mellom spiller og kommisjonær

Enhver feil eller misforståelse ved levering av spill som er oppstått mellom spilleren og kommisjonæren, og som påvirker innholdet i spillet/spillene som er levert av kommisjonæren på vegne av spilleren, for eksempel men ikke begrenset til at spillinnsats og/eller spillprodukt er annerledes enn spillerens ønske, berører kun kommisjonæren og spilleren.

NR skal forholde seg til ethvert spill slik dette er innlevert og med det innholdet spillet/spillene har ved innleveringen av vedkommende spill.  

6.4 Feilaktig registrering som skyldes Spilleren

NR er ikke ansvarlig for eventuell skade eller tap som skyldes Spillerens feilaktige registreringer eller andre feil som skyldes Spilleren.

6.5 Omstendigheter utenfor NRs kontroll

NR er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NRs kontroll, slik som, men ikke begrenset til, feil i tredjepart-løsninger, arbeidskonflikt, blokade, krigshendelse, sabotasje, feil i tele-/datanett (selv om NR har kontrakt med eier av slikt datanett), elektrisitetsfeil eller andre force majeure-lignende forhold.

6.6 Indirekte tap o.l.

NRs eventuelle ansvar er uansett og alltid begrenset til Spillerens innsats i de(t) berørte spill, og NR er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, f.eks. tap som følge av at Spilleren ikke vinner, tapt fortjeneste eller tapt vinnersjanse.

7. Avslutning av kundeforholdet

Kundeforholdet varer til Spilleren eller NR sier opp avtalen i henhold til punkt 1.4 i denne avtalen. Ved Spillerens mislighold av denne avtalen kan NR si opp avtalen med umiddelbar virkning, og uten nærmere varsel. 

Etter avtalens opphør, uansett årsak, utbetales eventuelt innestående til Spilleren fratrukket eventuelle forpliktelser overfor NR. Utbetaling skjer til Spillerens bankkonto.

Dersom Spilleren dør, settes under konkursbehandling eller formynderskap, opphører retten til å anvende spillekontoen. Ved dødsfall vil NR – etter anmodning fra pårørende og/eller offentlig myndighet – og med gyldig dokumentasjon eksempelvis skifteattest/uskifteattest – overføre innestående midler til registrerte bankkonto på avdøde.  Dersom Spilleren settes under konkursbehandling eller formynderskap skal Spilleren besørge at dette umiddelbart meddeles til NR.

8. Reklamasjon-/klagebehandling

8.1 Feil gevinstutbetaling

Dersom totalisatorresultatet som er brukt for gevinstberegning viser seg å ikke være i overensstemmelse med løpsresultatet, skal totalisatorresultatet brukt ved gevinstberegning korrigeres. Odds/gevinster vil bli beregnet på nytt basert på den opprinnelige premiepotten.

Dersom opprinnelig gevinstberegning har vært for lav, vil differansen etterbetales. Dersom det feilaktig er utbetalt premier (eksempelvis for høyt utbetalt beløp), eller på annen måte feilaktig overføres penger til Spillerens spillekonto, forbeholder NR seg retten til å korrigere Spillerens spillekonto, eventuelt sende faktura til Spilleren, for det tilfellet at det ikke er dekning på Spillerens spillekonto for det beløpet som skal tilbakeføres til NR.

Hvis premien er feilkalkulert, men basert på riktig resultat, forbeholder NR seg retten til å korrigere alle transaksjoner basert på riktig premie.

Dersom Spilleren har foretatt spill med penger som er feilaktig utbetalt eller for mye utbetalt, står spilleren ansvarlig for å dekke dette beløpet etter at NR har korrigert Spillerens spillekonto. Dette gjelder selv om Spilleren var i god tro om den feilaktige utbetalingen.

8.2 Tilbakebetaling

Eventuell tilbakebetaling av spilleinnsatser skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende Spillereglementet. Slik eventuell tilbakebetaling skjer ved kreditering av Spillerens spillekonto, eventuelt bankkonto. Innsats tilbakebetales gebyrfritt til Spilleren senest dagen etter at angjeldende løp er avgjort.

8.3 Reklamasjon

Ved uteblitt eller feilaktig utbetaling, eller andre forhold som Spilleren mener ikke er i henhold til avtalen, skal Spilleren sende skriftlig, begrunnet og signert melding til NR om dette straks Spilleren blir kjent med forholdet, og senest innen 100 dager etter at det aktuelle spillet er gjennomført. Har riktig reklamasjon ikke kommet frem til NR innen denne fristen, mister Spilleren retten til gevinstutbetaling eller tilbakebetaling.

9. Behandling av personopplysninger om Spilleren

NR behandler personopplysninger om som er nødvendig for å inngå og oppfylle Avtalen om registrert spill. NRs behandlingsgrunnlag vil for dette formålet være avtalen med spilleren.

NR forplikter seg til å behandle alle person- og spillopplysninger knyttet til spillekontoen i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Videre behandler NR andre personopplysninger om spillers adferdsmønster m.m. for å oppfylle berettigede interesser eller lovpålagte krav, eksempelvis- men ikke begrenset til – opplysninger som er nødvendig for å etterleve krav i hvitvaskingsloven, sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll med sikte på å forebygge negative konsekvenser.

For ytterligere informasjon om hvordan personopplysninger behandles til ulike formål, vises det til NRs personvernerklæring. NRs personvernerklæring inngår som en del av denne avtalen.

Dersom Spilleren ønsker å gjøre gjeldene sine rettigheter etter personopplysningsloven, herunder be om innsyn i sine personopplysninger, bes vedkommende om å kontakte NR gjennom kundestøtte (se avsnitt 14).

10. Informasjon om ulike spill

10.1 Spill gjennom løsningen «Eksperten»

«Eksperten» er et andelslag hvor Spilleren kjøper en andel i et større spill. Andelslagene lages av utvalgte tipseksperter («Eksperten»). Dersom Eksperten ikke leverer kupongen(e) bestillingen gjelder for, vil trukket beløp automatisk tilbakebetales til Spilleren. NR er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og/eller innlevering av spill.

10.2 Spill gjennom løsningen «På lag»

«På lag» er en løsning hvor man kan opprette og administrere private spillelag. Spillene på laget settes opp og leveres av lagkapteinen (som har opprettet laget). Et spill kan være både systemspill og enkeltkuponger. Når Spilleren kjøper sin andel i et spill vil Spilleren først motta en bestillingskvittering. Dette er kun en bestilling i et spill, når lagkapteinen leverer kupongen(e) mottar Spilleren gyldig kvittering og deltar i spillet. Selve spillekvitteringen - hvor Spilleren får se spillet - mottar Spilleren på e-post og/eller sms når lagkapteinen har levert spillet. Spillekvitteringen gjenfinnes på MinSide. NR er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og innlevering av spill. Alt innhold i løsningen oppbevares og er tilgjengelige for NR.

Som «Lagkaptein» har man et spesielt ansvar overfor de andre medlemmene på laget, overfor NR og forplikter seg til å bidra i samsvar med denne rollen. Lagkapteinen forplikter seg til å søke og utarbeide På lag-tilbud som er gode for Spillerne og attraktive i markedet. Dersom lagkapteinen handler i strid med nærværende avtale eller spillereglement, opptrer på en måte som kan skade NRs profil og omdømme, eller foretar andre handlinger som ikke er i samsvar med denne avtales intensjon, kan NR uten forutgående varsel utestenge lagkapteinen fra videre bruk av På lag-løsningen. NR bestemmer alene om dette er tilfelle.

11. Spillegrenser

Spillere hos NR må fastsette spillegrenser for eget spill per dag og per måned. Spillegrensen kan maksimalt settes til 20 000 kroner per dag og maksimalt 20 000 kroner per måned. Ubenyttet spillegrense fra de to foregående månedene legges til den månedlige spillegrensen. Spillere hos NR kan velge å legge til gevinster opparbeidet etter 1. januar 2021 til sine spillegrenser. Gevinster kan benyttes i inntil 365 dager.

NR beregner Spillerens spillegrenser. På MinSide på rikstoto.no kan Spilleren se hvor mye Spilleren til enhver tid kan spille for.

11.1 Spillegrense ved etablering av spillekonto

Første gang Spilleren oppretter spillekonto settes det en gitt begrensning i spillegrenser med bakgrunn i krav for ansvarlig spill.

Når man registrerer seg som ny kunde hos kommisjonær får spilleren automatisk tildelt spillegrenser som er 1 000 kr pr. dag og 5 000 kr per måned. Disse spillegrensene kan endres når som helst, og den første gangen spilleren velger sine egne grenser vil de tre i kraft umiddelbart.

Når man registrerer seg som ny kunde på nett får spilleren også tildelt de automatiske spillegrensene, men her blir spilleren bedt om å velge sine egne spillegrenser med en gang, og disse vil tre i kraft umiddelbart.

11.2 Øking av spillegrense

For å øke den automatisk fastsatt spillegrensen må Spilleren selv sette grenser for hvor mye Spilleren kan spille for. Dette betyr at Spilleren setter et tak på hvor mye spilleren kan spille for (i realiteten tape) i løpet av en dag og en måned. Grensene gjelder summen av alle spillene som spilleren gjør i perioden uavhengig av om man spiller hos kommisjonær eller på nett.

Spilleren kan videre endre grensene når spilleren selv ønsker det. En økning av dagsgrense gjelder fra om to dager og månedsgrense fra om 7 dager. En reduksjon i en eller begge grenser vil tre i kraft umiddelbart.

12. Spillerens ansvar for betaling av avgifter

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V86, V75, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. Nærmere regler kunngjøres på www.rikstoto.no.

Avgifter som omhandles i dette punktet kan endres uten forutgående varsel.

13. Tvister om denne avtalen

Eventuelle tvister knyttet til denne avtalen skal søkes løst ved forhandlinger mellom NR og Spilleren. Dersom slike forhandlinger ikke fører frem kan tvisten avgjøres i henhold til norsk lov og av norske domstoler. Avtalt verneting er Oslo tingrett.

14. Kontaktinformasjon

Ved spørsmål til denne kontrakten, eller andre generelle henvendelser, kan Spilleren ta kontakt med NRs kundestøtte gjennom følgende kanaler:

Besøksadresse: Refstadveien 25, 0589 Oslo
Postadresse: Postboks 464 Økern, 0512 Oslo
Telefon: (+47) 22 95 61 00
E-post: help22@rikstoto.no

15. Oppdatering av avtalen

Avtalen om registrert spill er sist oppdatert 1. juli 2021.