Nyttig informasjon

Avtale om registrert spill

Avtalen er gjeldende fra 22.12.2017

1. Generelt

Denne avtale er inngått mellom kunden - heretter kalt «Spilleren» - og Stiftelsen Norsk Rikstoto, Refstadveien 25, 0589 Oslo, heretter kalt «NR».

NR er i henhold til konsesjon fra Det Kongelige Landbruks- og matdepartementet ansvarlig instans for spill på hest i Norge. Spillet reguleres gjennom "Spillereglement for totalisatorspill" fastsatt av Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet (heretter ”Spillereglementet”), slik dette til enhver tid lyder.

 

Spillreglement finnes tilgjengelig på NRs hjemmesider og kan også skaffes til veie via NRs kommisjonærer eller ved direkte henvendelse til NR. Spillereglementet utgjør sammen med NRs personvernerklæring en integrert del av denne avtalen, jf pkt. 13.

 

1.2 Godkjenning av avtalen

Ved å registrere seg som kunde hos NR aksepterer Spilleren denne avtale som bindende, og vil få opprettet en personlig spillekonto. Denne er tilgjengelig under MinSide.

 

1.3  Endringer av vilkårene i avtalen
NRs tjenester, inkludert spill og løsninger som brukes for å tilby spill, tilbys i den form de til enhver tid har, og spill og funksjonalitet i løsningene kan endres, fjernes eller legges til uten ytterligere varsel enn det som fremgår på NRs hjemmesider.

NR har i hele avtaleperioden, jf. pkt. 11 (Gyldighetstid), rett til ensidig å foreta endringer i avtalen, og Spilleren er selv forpliktet til å holde seg orientert om slike endringer som NR måtte vedta. Alle endringer som ikke er uvesentlige vil bli kunngjort på en hensiktsmessig måte via elektroniske kanaler. Kunngjøringene skal skje minimum syv dager før endringene trer i kraft. Dersom noen av bestemmelsene i denne avtalen kommer i konflikt med Spillereglementet, vil det til enhver tid gjeldende Spillereglement gå foran.

 

2. Spillekonto

Spillekonto kan bare opprettes og innehas av privatpersoner. Spilleren kan ikke opprette eller inneha konto på vegne av andre.

Spilleren kan kun opprette én spillekonto, og spillekonto kan kun åpnes av privatperson som oppfyller følgende vilkår:

  • Er registrert i Folkeregisteret
  • Er over 18 år og råder selv over egne midler
  • Har konto i norsk bank

Spilleren oppretter en spillekonto ved å gjennomføre en registreringsprosess i en av NRs kanaler (fysisk hos kommisjonær eller elektronisk kanal). Spilleren innestår for at oppgitte opplysninger er korrekte, og NR forbeholder seg retten til fritt å nekte registrering dersom NR er i tvil om hvorvidt de oppgitte opplysningene er korrekte. Spilleren er kjent med at å gi uriktig informasjon kan medføre straffe- og/eller erstatningsansvar. 

For at spillekontoen skal kunne benyttes ved betaling av spill, må Spilleren overføre penger til spillekonto på en av de måter som NRs løsninger åpner for. Midlene blir stående på atskilt konto som kun er tilgjengelig for Spilleren. Det utbetales ingen rente på innestående beløp på spillekonto.

Spilleren godkjenner at NR foretar debiteringer på spillekontoen til dekning av kjøpte spill. Debiteringer vil skje uten annen melding enn den som fremkommer i kjøpsdialogen.

Hver enkelt Spiller er selv ansvarlig for å innrapportere innestående saldo på spillekonto til myndigheter ved levering av Selvangivelse.

 

3. Pantsetting

Spillekontoen er personlig, og eierskap og alle andre rettigheter til denne kan ikke overdras. Spillekontoen kan ikke pantsettes eller på annen måte brukes som sikkerhet ved belåning. Kontoen kan kun belastes for betaling av spill som følge av kjøp foretatt i NRs distribusjonskanaler, og hvor betaling via spillekonto er mulig.

 

4. Kontoopplysninger

Eventuelle endringer i opplysninger som er gitt i forbindelse med opprettelse av spillekonto skal registreres via MinSidewww.rikstoto.no. Spilleren forplikter seg til å oppbevare brukeridentifikasjon og passord på en forsvarlig måte, slik at dette ikke kommer uvedkommende i hende. Spilleren forplikter seg til omgående å varsle NR ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til brukeridentifikasjon og/eller passord.

Spilleren er økonomisk ansvarlig for ethvert beløp som belastes spillekontoen. Spilleren er også økonomisk ansvarlig for tap eller skade som påføres NR som følge av Spillerens mislighold av denne avtalen.

 

5. Spill mot spillekonto

Spilleinnsatsen må ha full dekning på spillekontoen eller godkjent betalingskort for å bli godkjent av NR. Hos fysiske kommisjonærer kan Spilleren også betale med debetkort via bankterminal, eller kontant. Spill deltar kun i den form det er registrert i NRs spillesystem.

Ved spill i digitale kanaler kan ikke spill makuleres eller tilbakekalles etter at de er sendt. Spilleren har ingen angrerett for sendte spill.

Skulle en situasjon oppstå hvor spill ikke blir betalt for vil NR i ettertid belaste spillerens spillekonto for spillets kostnad selv om saldo på spillerens spillekonto vil gå i minus.

Systemspill hvor ikke hele systemet overføres og registreres i NRs spillesystem, grunnet for sen overføring eller feil ved overføringen, deltar i spillet med de bongene som er overført og spillekontoen belastes tilsvarende.

Alle systemspill må være ferdig innlevert og registrert i NRs systemer senest 3 minutter før spillets start. Registrering av spill i NRs spillesystem og debitering av Spillerens tilgodehavende på spillekontoen erstatter spillekvitteringen. Spilleren mottar en elektronisk bekreftelse på at spillet er mottatt hos NR. Spilleren har ansvar for å kontrollere den elektroniske bekreftelsen mot sin egen transaksjonsliste, og er ansvarlig for å kontrollere at tilgodehavende er belastet korrekt.

Autospill, spill som produseres og leveres via en maskinell prosess, er ikke tillatt.

Alle spilltransaksjoner, bortsett fra systemspill som tilfredsstille NRs krav, skal fylles ut og bekreftes hver for seg.

NR forbeholder seg retten til å stenge spillekontoen dersom NR har mistanke om at det ikke er overenstemmelse mellom eier av spillekonto og den som spiller, ref denne avtales pkt 2.

Et spill er bare med i totalisatorspillet når kriteriene for slik deltakelse i det til enhver tid gjeldende Spillereglementet er oppfylt.

 

6. Overføring av midler mellom Spillerens spillekonto og registrert bankkonto

Spilleren kan tilføre sin spillekonto midler ved ordinær banktransaksjon. Tilførte midler vil være tilgjengelig for spill på spillekontoen i henhold til respektive banks overførselsregler. Spilleren er alene ansvarlig for eventuelle gebyrer til sin bankforbindelse. Spilleren kan gebyrfritt overføre midler fra sin spillekonto til sin registrerte bankkonto.

 

7. Innskudd til Spillerens spillekonto med Visa og andre betalingsformer

Innskudd til Spillerens spillekonto foretatt med NRs til enhver tid gjeldende betalingsformer reguleres av Spillerens avtale med den aktuelle tredjepart. Spilleren er selv ansvarlig for oppgjør til slik tredjepart. Innskudd kan foretas via NRs nettsider, nettbank eller via bankterminal hos fysiske kommisjonærer.

Ved manglende dekning/oppgjør for innskudd forbeholder NR seg retten til følgende:

  • Umiddelbart og uten varsel å stenge Spillerens spillekonto. 
  • Foreta trekk for utestående beløp direkte mot saldo på Spillerens spillekonto. 

Ved manglende dekning for skyldig beløp på Spillerens spillekonto, vil NR sende separat faktura til Spilleren. Skyldig beløp vil renteberegnes og tillegges et fakturagebyr i henhold til NRs til enhver tid gjeldende satser. Faktura vil purres 14 dager etter utstedelse og overdras 7 dager deretter til et inkassobyrå for inndrivelse, hvis betaling innen den tid ikke er mottatt hos NR.

Innskudd til Spillerens spillekonto er forutsatt å være midler det ønskes å spille med hos NR. Innskudd foretatt til Spillerens spillekonto - med den hensikt å skaffe seg kontanter ved at hele eller vesentlige deler av innskuddet tilbakeføres til Spillerens registrerte bankkonto - er ikke tillatt. Ved slike transaksjoner vil NR belaste Spilleren med et gebyr på 5 % av det samlede uttaksbeløp, og eventuelt utestenge Spilleren fra videre spill hos NR (utestengelse kan være, men må ikke være, tidsbegrenset).

 

8. Gevinstutbetaling

Gevinster vil gebyrfritt overføres til og være tilgjengelig på Spillerens spillekonto så snart løpsresultatet er offisielt og spillesystemet er åpnet for utbetalinger.

 

9. Retten til å stenge konto

NR har uten forutgående varsel rett til å utestenge Spilleren fra videre spill dersom NR etter eget skjønn finner det nødvendig av sikkerhetsmessige, tekniske eller andre årsaker, eller dersom det er grunn til å tro at Spilleren har misligholdt denne avtalen eller andre relevante bestemmelser som omhandler eller berører spill hos NR. Spilleren har ingen rett til erstatning for tap som følge av NRs stengning av tjenesten eller Spillerens konto.

Spilleren kan kreve sin spillekonto stengt gjennom skriftlig henvendelse til NR. NR vil snarest mulig deretter gjøre kontoen inaktiv, slik at bruker-id og passord ikke lenger vil kunne benyttes. Du kan også velge å stenge deg helt ute for spill. Da vil ikke spillekontoen automatisk bli gjenåpnet, men være stengt permanent. Du vil ikke kunne logge inn på din spillekonto, spille hos kommisjonær eller registrere deg på nytt om du har valgt å stenge ditt kundeforhold.

Om spilleren allikevel ønsker å gjenåpne sitt kundeforhold, må det minimum gå 12 måneder før spilleren kan kontakte kundestøtte om å få den gjenåpnet. Norsk Rikstoto forbeholder seg retten til å ikke tillate gjenåpning av kundeforholdet selv etter 12 måneder, da det må foretas en vurdering av hver enkelt kunde. 

NR vil oppbevare Spillerens opplysninger og transaksjonshistorikk i henhold til relevante lover og forskrifter.

 

10. Ansvarsbegrensning

Dersom spill er levert uten at spilleren har betalt for spillet/spillene, vil spillet/spillene bli forsøkt makulert. For det tilfellet at spill er levert, men ikke gjort opp grunnet manglende betaling og det samtidig er for sent å makulere spillet (fordi det aktuelle løpet har startet i perioden mellom spillerens levering av spillet/spillene og forsøket på makulering), vil følgende inntreffe: 

Dersom betaling er forsøkt foretatt med Spillekonto, eller med alminnelig debetkort, og det mangler dekning for spillinnsats: Det utestående beløpet (beløpet det ikke er dekning for) belastes vedkommende spillers Spillekonto selv om saldo på denne dermed skulle bli negativ, og spilleren vil kunne utelukkes fra alt fortsatt spill hos Norsk Rikstoto frem til det utestående beløpet er fullt ut gjort opp. Norsk Rikstoto vil i tillegg iverksette inndrivelse av det skyldige beløpet, med de ekstrakostnader dette medfører for spilleren. Eventuell gevinst knyttet til slike spill vil automatisk bli motregnet mot det utestående beløpet.    

  • Dersom betaling er forsøkt foretatt med Spillekonto, eller med alminnelig debetkort, og det mangler dekning for spillinnsats: Det utestående beløpet (beløpet det ikke er dekning for) belastes vedkommende spillers Spillekonto selv om saldo på denne dermed skulle bli negativ, og spilleren vil kunne utelukkes fra alt fortsatt spill hos Norsk Rikstoto frem til det utestående beløpet er fullt ut gjort opp. Norsk Rikstoto vil i tillegg iverksette inndrivelse av det skyldige beløpet, med de ekstrakostnader dette medfører for spilleren. Eventuell gevinst knyttet til slike spill vil automatisk bli motregnet mot det utestående beløpet. 
  • Dersom det er avtalt kontant betaling for spill hos kommisjonæren, og spilleren mangler midler til å betale for spillinnsatsen: Kommisjonæren er ansvarlig for korrekt oppgjør for spillet/spillene overfor Norsk Rikstoto. Mellomværende mellom kommisjonæren og spilleren vil være et forhold som utelukkende involverer kommisjonæren og spilleren.

Enhver feil eller misforståelse ved levering av spill som er oppstått mellom spilleren og kommisjonæren, og som påvirker innholdet i spillet/spillene som er levert av kommisjonæren på vegne av spilleren, for eksempel men ikke begrenset til at spillinnsats og/eller spillprodukt er annerledes enn spillerens ønske, berører kun kommisjonæren og spilleren, og slik at Norsk Rikstoto skal forholde seg til ethvert spill slik dette er innlevert og med det innholdet spillet/spillene har ved innleveringen av vedkommende spill.   

NR er ikke ansvarlig for eventuell skade eller tap som skyldes Spillerens feilaktige registreringer eller andre feil som skyldes Spilleren.

NR er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes omstendigheter utenfor NRs kontroll, så som, men ikke begrenset til, feil i tredjepart-løsninger, arbeidskonflikt, blokade, krigshendelse, sabotasje, feil i tele-/datanett (selv om NR har kontrakt med eier av slikt datanett), elektrisitetsfeil eller andre force majeure-lignende forhold.

NRs eventuelle ansvar er uansett og alltid begrenset til Spillerens innsats i de(t) berørte spill, og NR er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, f.eks. tap som følge av at Spilleren ikke vinner, tapt fortjeneste eller tapt vinnersjanse.

 

11. Gyldighetstid

Kundeforholdet varer til Spilleren sier opp avtalen. Ved Spillerens mislighold av denne avtalen kan NR si opp avtalen med umiddelbar virkning, og uten nærmere varsel.  

Etter avtalens opphør, uansett årsak, utbetales eventuelt innestående til Spilleren fratrukket eventuelle forpliktelser overfor NR. Utbetaling skjer til Spillerens bankkonto.

Om Spilleren dør, settes under konkursbehandling eller formynderskap, opphører retten til å anvende spillekontoen. Dersom Spilleren settes under konkursbehandling eller formynderskap skal Spilleren besørge at dette umiddelbart meddeles til NR.

 

12. Reklamasjon-/klagebehandling

12.1 Feil gevinstutbetaling

Dersom totalisatorresultatet som er brukt for gevinstberegning viser seg å ikke være i overensstemmelse med løpsresultatet, skal totalisatorresultatet brukt ved gevinstberegning korrigeres. Odds/gevinster vil bli beregnet på nytt basert på den opprinnelige premiepotten.

Dersom opprinnelig gevinstberegning har vært for lav, vil differansen etterbetales. Dersom det feilaktig er utbetalt premier (eksempelvis for høyt utbetalt beløp), eller på annen måte feilaktig overføres penger til Spillerens spillekonto, forbeholder NR seg retten til å korrigere Spillerens spillekonto, eventuelt sende faktura til Spilleren, for det tilfellet at det ikke er dekning på Spillerens spillekonto for det beløpet som skal tilbakeføres til NR.

Hvis premien er feilkalkulert, men basert på riktig resultat, forbeholder NR seg retten til å korrigere alle transaksjoner basert på riktig premie.

Dersom Spilleren har foretatt spill med penger som er feilaktig utbetalt eller for mye utbetalt, står spilleren ansvarlig for å dekke dette beløpet etter at NR har korrigert Spillerens spillekonto. Dette gjelder selv om Spilleren var i god tro om den feilaktige utbetalingen. 

 

12.2 Tilbakebetaling

Eventuell tilbakebetaling av spilleinnsatser skjer i henhold til det til enhver tid gjeldende Spillereglementet. Slik eventuell tilbakebetaling skjer ved kreditering av Spillerens spillekonto, eventuelt bankkonto. Innsats tilbakebetales gebyrfritt til Spilleren senest dagen etter at angjeldende løp er avgjort.

 

12.3 Reklamasjon

Ved uteblitt eller feilaktig utbetaling, eller andre forhold som Spilleren mener ikke er i henhold til avtalen, skal Spilleren sende skriftlig, begrunnet og signert melding til NR om dette straks Spilleren blir kjent med forholdet, og senest innen 100 dager etter at det aktuelle spillet er gjennomført. Har riktig reklamasjon ikke kommet frem til NR innen denne fristen, mister Spilleren retten til gevinstutbetaling eller tilbakebetaling. Reklamasjon sendt pr. e-post godkjennes ikke.

 

13. Personopplysninger

13.1 Oppbevaring av personopplysninger

Personopplysninger som oppgis av Spilleren lagres og behandles av NR for å kunne oppfylle sin del av kundeforholdet og lovpålagte oppgaver. Ved registrering samtykker Spilleren i at NR innhenter og kontrollerer personinformasjon mot data i Folkeregisteret. NR forplikter seg til å behandle alle person- og spillopplysninger knyttet til spillekontoen i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Det er frivillig å gi personopplysninger til NR, samtidig som det er en forutsetning for å kunne delta i spill.

 

13.2 Behandling av personopplysninger

NR behandler opplysninger om Spillerens navn, fødselsnummer, kjønn, adresse, bankkontonummer, IP-adresse, spillernummer, brukernavn, telefonnummer og e-postadresse, registreringsdato, samtykker, abonnement, foretrukket betalingsmåte, spillgrenser, spillpause, spillstopp, favoritthester, saksopplysninger og identifikasjon i forbindelse med henvendelse til kundeservice, økonomiske transaksjoner og bruken av eID.

På NR sine nettsider blir det benyttet informasjonskapsler. Det vises til mer informasjon på www.rikstoto.no.

NR behandler personopplysningene for å administrere kundeforholdet og våre forpliktelser i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler. NR skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill. For å ivareta dette arbeidet har NR et objektivt ansvarlighetsverktøy som analyserer Spillerens spilleadferd. I analysen inngår Spillerens spilletransaksjoner og hvor mye tid og penger Spilleren har brukt. Dersom analyseverktøy viser spilleproblematikk relatert til Spillerens atferd, vil NR følge opp dette etter nærmere fastsatte rutiner.

Ved aksept av de vilkår som følger av denne avtalen, samtykker Spilleren samtidig til at NR kan behandle personopplysninger som nærmere beskrevet i denne avtalen.

Som del av denne avtale inngår NRs personvernerklæring som finnes her.

 

14. Innsyn i personopplysninger

Spilleren vil ha innsyn i sine registrerte personopplysninger og transaksjoner på sin spillekonto, og eventuelle endringer av feil personopplysninger gjøres under MinSide. Videre finnes et eget spilleregnskap tilgjengelig for spilleren under MinSide. Dersom Spilleren ønsker innsyn utover det som fremgår under MinSide, eller ønsker registrerte opplysninger endret eller slettet, vennligst ta kontakt med NR gjennom kundestøtte.

 

15. Spill gjennom løsningen «Eksperten»

«Eksperten» er et andelslag hvor Spilleren kjøper en andel i et større spill. Andelslagene lages av utvalgte tipseksperter («Eksperten»). Dersom Eksperten ikke leverer kupongen(e) bestillingen gjelder for, vil trukket beløp automatisk tilbakebetales til Spilleren. NR er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og/eller innlevering av spill. 

 

16. Spill gjennom løsningen «På lag»

«På lag» er en løsning hvor man kan opprette og administrere private spillelag. Spillene på laget settes opp og leveres av lagkapteinen (som har opprettet laget). Et spill kan være både systemspill og enkeltkuponger. Når Spilleren kjøper sin andel i et spill vil Spilleren først motta en bestillingskvittering. Dette er kun en bestilling i et spill, når lagkapteinen leverer kupongen(e) mottar Spilleren gyldig kvittering og deltar i spillet. Selve spillekvitteringen - hvor Spilleren får se spillet - mottar Spilleren på e-post og/eller sms når lagkapteinen har levert spillet. Spillekvitteringen gjenfinnes på MinSide. Norsk Rikstoto er uten ansvar for mulige feil ved utfylling og innlevering av spill. Alt innhold i løsningen oppbevares og er tilgjengelige for Norsk Rikstoto.

Som «Lagkaptein» har man et spesielt ansvar overfor de andre medlemmene på laget, overfor NR og forplikter seg til å bidra i samsvar med denne rollen. Lagkapteinen forplikter seg til å søke og utarbeide På lag-tilbud som er gode for kundene og attraktive i markedet. Dersom lagkapteinen handler i strid med nærværende avtale eller spillereglement, opptrer på en måte som kan skade NRs profil og omdømme, eller foretar andre handlinger som ikke er i samsvar med denne avtales intensjon, kan NR uten forutgående varsel utestenge lagkapteinen fra videre bruk av På lag-løsningen. NR bestemmer alene om dette er tilfelle.

 

17. Spillegrenser

For å kunne spille hos Norsk Rikstoto må spilleren sette grenser for hvor mye spilleren kan spille for. Dette betyr at spilleren setter et tak på hvor mye spilleren kan spille for ( i realiteten tape) i løpet av en dag, en løpende 7 dagers periode og en 30 dagers løpende periode. Grensene gjelder summen av alle spillene som spilleren gjør i perioden uavhengig av om man spiller hos kommisjonær eller på nett.

Ved gevinst, blir inntil 10 000 kr av hver gevinst lagt til det beløpet man kan spille for i forhold til de tre grensene som er satt. Oppdateringene skjer løpende.

Når man registrerer seg som ny kunde ute i butikk får spilleren automatisk tildelt spillegrenser som er 1 000 kr pr dag,  2  000 kr pr løpende 7 dagers periode  og 5 000 kr pr løpende 30 dagers periode. Disse spillegrensene kan endres når som helst, og den første gangen spilleren velger sine egne grenser vil de tre i kraft umiddelbart.

Når man registrerer seg som ny kunde på nett får spilleren også tildelt de automatiske spillegrensene, men her blir spilleren bedt om å velge sine egne spillegrenser med en gang, og disse vil tre i kraft umiddelbart.

Spilleren kan videre endre grensene når spilleren selv ønsker det. En økning av dagsgrense gjelder fra om to dager, 7 dagers grense fra om 7 dager og 30 dagers grense fra om 14 dager. En reduksjon i en eller flere av spillerens grenser vil tre i kraft umiddelbart. 

 

18. Avgifter

Det tilkommer en avgift ved spill på alle NRs V-produkter (p.t V86, V75, V76, V65, V64, V5 og V4) i alle salgskanaler, utenom spill levert på bane. Nærmere regler kunngjøres på www.rikstoto.no.

Avgifter som omhandles i dette pkt. 18 kan endres uten forutgående varsel.

 

19. Tvister

Eventuelle tvister knyttet til denne avtalen skal avgjøres i henhold til norsk lov og av norske domstoler. Avtalt verneting er Oslo tingrett.