Nyttig informasjon

Spillereglement

1. Om spillereglementet

1.1 Dette spillereglement er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet i medhold av §3 i forskrift om totalisatorspill av 24. august 2007, med siste endring 12.10.2020.

1.2 Spillereglementet gjelder for alt totalisatorspill som tilbys av Norsk Rikstoto.

1.3 Den som tilbyr eller inngår veddemål ved totalisator blir bundet av bestemmelsene i dette spillereglement.

1.4 Norsk Rikstoto kan fastsette utfyllende bestemmelser for totalisatorspillet. Utfyllende bestemmelser som Norsk Rikstoto fastsetter i medhold av spillereglementet, kunngjøres på www.rikstoto.no eller kan fås tilsendt fra Norsk Rikstoto.

1.5 «Avtale om registrert spill» gjelder i tillegg til dette spillereglementet. Dersom noen av bestemmelsene i avtalevilkårene kommer i konflikt med spillereglementet, gjelder spillereglementet.

1.6 Gjeldende spillereglement er til enhver tid tilgjengelig på www.rikstoto.no eller kan fås tilsendt fra Norsk Rikstoto.

1.7 Spillereglementet kan endres løpende. Den til enhver tid gjeldende versjon skal ligge på www.rikstoto.no og være tilgjengelig i alle salgskanaler. Utskrift av Spillereglement skal kunne fås tilsendt ved henvendelse til Norsk Rikstoto.

1.8 Forklaringer:

Arrangør: Den som arrangerer løp hvor Norsk Rikstoto tilbyr totalisatorspill.

Formarkering: De hestene som er valgt på egen elektronisk eller papirbasert spillekupong.

Gevinsttilskudd: Beløp tillagt en premiepott.

Jackpot: Premiepott eller deler av en premiepott tillagt et senere spill.

Jokerpott: Premiepott eller deler av en premiepott som blir tillagt en bestemt gevinstgruppe.

Spillekvittering: Spillerens kvittering for inngått og betalt veddemål. Kvittering kan mottas både i papir- og elektronisk format og skal angi en entydig identifikasjonskode.

Lynspill og Stalltips: Spilleren tildeles hester ut ifra utvelgelsesregler som er definert av Norsk Rikstoto.

Løpsreglement: Bestemmelser som er fastsatt av Det Norske Travselskap (DNT), Norsk Jockeyklubb (NJ) eller annen arrangør godkjent av Norsk Rikstoto.

Markering: De hester som er valgt og registrert på en spillekvittering.

Offisielt program: Arrangerende banes program.

Premiepott: Den summen som går til premieutbetaling og fordeles på vinnende kombinasjoner.

Rekke: Den spillekombinasjonen som utgjør én markering i hver avdeling.

Reservehester: De hester som gis til erstatning for spilte hester som er strøket. Tildeles etter rangering, det vil si den mest spilte, den nest mest spilte osv.

Registrert spill: Spill som registreres på spillerens spillekonto.

Totalisatorspill: Pengespill hvor en forhåndsbestemt andel av omsetning utbetales i gevinster.  

Spillekonto: Er den konto som er tilknyttet den enkelte spiller, og som spilleren kan benytte til å kjøpe spill hos Norsk Rikstoto. All deltagelse i spill på elektroniske kanaler skal skje registrert på unike spilleprofiler.

2. Løpsavviklingen

2.1 Totalisatorløp avvikles etter de til enhver tid gjeldende reglement for de løp det arrangeres totalisatorspill til. For travløp gjelder "DNT’s løpsreglement". For galoppløp gjelder "Norsk Jockeyklubbs Reglement". Om løpsreglementet strider mot spillereglementet gjelder spillereglementet.

2.2 Kun definitivt starterklærte hester som er oppført i det offisielle programmet for det aktuelle totalisatorarrangement kan delta i totalisatorspillet.

Dersom det før gyldig start konstateres at definitivt starterklært hest er oppført med vesentlig feil i det offisielle programmet og at det har vesentlig betydning for totalisatorspillet, skal den aktuelle hesten strykes.

Norsk Rikstoto kan til enkelte arrangementer opprette en egen spilleliste. I slike tilfeller vil hestens nummer i spillelisten kunne avvike fra hestens offisielle programnummer. I løp av karakteren forsøk og finale, avdelings- eller utslagningsløp og lignende vil hest som har startet i forsøk, men ikke starter i finalen, ikke å være betraktet som strøket hest og spilleren er i slike tilfeller ikke berettiget til tilbakebetaling av innsats.

Ved løp med flere enn 15 definitivt starterklærte hester kan noen av disse legges sammen til et felles spillobjekt på et programnummer (dvs. programnummeret inneholder to eller flere hester). Ved spillformer der flere enn en hest skal angis med rett plassering gjelder i disse tilfellene at kun programnummerets beste plassering inngår i totalisatorresultatet av veddemålet.

Et spillobjekt er ikke å betrakte som strøket før samtlige startende hester på vedkommende programnummer er strøket.

2.3 Dersom et totalisatorløp i medhold av reglement blir avviklet om igjen senere samme stevnedag (omløp), skal i slike tilfeller totalisatorresultatet for omløpet legges til grunn for gevinstberegningen.

2.4 Totalisatorresultatet i et løp er offisielt når det er åpnet for gevinstutbetaling. Dersom totalisatorresultatet som er brukt for gevinstberegning likevel viser seg ikke å være i overensstemmelse med løpsresultatet, skal totalisatorresultatet brukt ved gevinstberegning korrigeres.

Odds/gevinster beregnes på nytt basert på den opprinnelige premiepotten. Slik korrigering må gjøres senest 15 minutter etter at totalisatorresultatet for siste løp på den aktuelle løpsdagen er offisielt. Dersom opprinnelig gevinstberegning har vært for lav og gevinst er hevet vil differansen etterbetales.

2.5 Alle meddelelser på spillesteder, tv-monitorer, tekst-tv, internett eller i andre media og informasjonskanaler er kun av opplysende og orienterende art. Norsk Rikstoto er ikke ansvarlig for eventuelle feil.

3. Forhold arrangør/spiller/tilsyn og kontroll

3.1 Ved brudd eller medvirkning til brudd på dette reglementet eller «Avtale om registrert spill» kan Norsk Rikstoto forbeholde seg retten til og ikke utbetale gevinster eller kreve inn allerede utbetalte gevinster. Norsk Rikstoto kan for et bestemt tidsrom, eller for alltid, nekte personer å delta i spillet.

3.2 Eventuelle klager vedrørende spillet kan rettes til Norsk Rikstoto.

3.3 Ved utbetaling av gevinster for registrert spill, vil Norsk Rikstoto på forespørsel sende spilleren en årsoppgave i etterhånd i henhold til gjeldene kriterier fastsatt av Norsk Rikstoto. Nærmere vilkår og gevinstgrense for utsending av årsoppgave kunngjøres på www.rikstoto.no.

3.4 Det er spillestedets ansvar å etterleve de regler og bestemmelser som er gitt av Norsk Rikstoto.

3.5 Norsk Rikstoto svarer ikke for tap som Norsk Rikstoto eller et spillested måtte ha påført spilleren ved forsinkelse, ved å behandle kupong/spillekvittering, spillekort eller annullering feilaktig, ved å ta feilaktig innsatsbeløp, feil i program eller for tap påført spilleren på annen måte, med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet utvist av Norsk Rikstoto.

En spiller må selv bære eventuelt tap som følge av at vedkommende ikke har fulgt bestemmelser i lov, spillereglement eller utfyllende bestemmelser gitt i medhold av disse spillereglene. Verken selskapet eller dets spillesteder og ansatte er erstatningspliktig for ikke å ha gjort oppmerksom på eventuelle feil. Et spillested svarer ikke for tap påført en spiller med mindre tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet utvist av spillestedet eller av person ansatt i spillestedets tjeneste.

Norsk Rikstotos ansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til kr. 50.000 pr. spillekvittering der tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet utvist av Norsk Rikstoto.

 3.6. Tilegnelse av gevinst på urettmessig vis, eller forsøk på dette, kan bli anmeldt som straffbart forhold og kan føre til reaksjon etter pkt. 3.1. i dette reglement.

3.7 Med hjemmel i forskrift om totalisatorspill § 8 har Lotteritilsynet kontroll- og tilsynsansvar med spillvirksomheten ved Norsk Rikstoto. Lotteritilsynet skal ivareta spillerens interesser og påse at spillet foregår i samsvar med lovgivning, spillereglement og gjeldende konsesjon.

3.8 Det er forbudt for kjører/rytter å inngå eller delta i noen form for veddemål om løpsresultatene på den aktuelle banen den løpsdagen vedkommende kjører/rir.

Det er forbudt for ansvarlig trener å inngå noen form for veddemål om løpsresultatene i løp der treneren deltar med hest(er).

3.9 Om en løpsdag av ulike årsaker ikke kan avvikles på den bane den er starterklært, kan Norsk Rikstoto beslutte at hele eller deler av løpsdagen avvikles på en annen bane.
Allerede leverte spill vil da fortsatt delta i spillet.   

3.10 Norsk Rikstoto kan uansett spilleform beslutte å avlyse spillet. Når dette inntreffer, vil hele innsatsen bli tilbakebetalt.

3.11 Norsk Rikstoto forbeholder seg retten til å begrense antall kombinasjoner og innsats per spilleform per løpsdag. Det er ikke tillatt å samarbeide med andre ved innlevering eller å benytte seg av flere spillekontoer, andre spilleselskap eller en kombinasjon av begge deler for å omgå dette. Aktuelle grenser kunngjøres på www.rikstoto.no.

4. Hvordan veddemål inngås

4.1 Totalisatorspill kan kun inngås på totalisatorbaner, spillesteder og via elektroniske kanaler. Veddemål uten totalisator (bookmaking), annen formidling av veddemål samt salg av spillekvitteringer er ikke tillatt.

4.2 Totalisatorspill kan kun inngås av personer som har fylt 18 år.

4.3 Veddemål kan inngås fram til endelig gyldig start for vedkommende totalisatorløp. Dette innebærer at dersom et løp avvikles på nytt som omløp iht. løpsreglementet, kan nye veddemål inngås fram til ny start for løpet. Veddemål som omfatter flere totalisatorløp, kan inngås fram til endelig gyldig start for første løp i veddemålet. Norsk Rikstoto kan bestemme tidligere stenging av veddemål for spillestedene. Veddemål som eventuelt er inngått etter gyldig start skal annulleres og innsats tilbakebetales fullt ut.

4.4 Veddemål inngås ved betaling av de lovlige innsatser mot utlevering av gyldig kvittering for vedkommende veddemål. Kvittering kan mottas i form av en spillekvittering eller en elektronisk spillekvittering. Spillekvitteringen som mottas er spillerens kvittering for inngått og betalt veddemål. Forsiden av en formarkeringsbong, eller elektroniske formarkeringer, er således ikke bevis for inngått veddemål eller registrerte markeringer.

4.5 Det er spillerens ansvar å levere sitt spill i rett tid og med den tidsmargin som praktisk behøves.

4.6 Det er spillerens ansvar å verifisere at spillekvitteringen er i overensstemmelse med forlangt spill. Utleverte spillekvitteringer kan ikke kreves ombyttet med mindre spillekvitteringen inneholder feil som er forårsaket av spillestedet eller Norsk Rikstoto. Mottakeren må da uten ugrunnet opphold gjøre oppmerksom på feilen, og ombytting kan kun finne sted der veddemålet er inngått og før starten av løpet. Om flere løp inngår i spilleformen må ombytting finne sted før det første løpet som inngår i spillet.

4.7 Utleverte Lynspillkvitteringer og Stalltipskvitteringer kan ikke kreves ombyttet på grunn av uønskede tildelte markeringer.

4.8 For spillformene Norsk Rikstoto har fastsatt kan veddemål alternativt inngås som andelsspill. Ved andelsspill deles spillet opp i flere andeler. Andelsspill kan inngås ved at spilleren mottar spillekvittering for sin del av spillet. Alternativt kan andelsspill forhåndsbestilles. Spilleren vil motta en bestillingskvittering som angir bestilt spillform, innbetalt beløp, og hvordan spilleren senere vil motta spillekvittering for spillet. Hvis spillet ikke blir levert vil spilleren få tilbakebetalt innsatsen, hvis spillet blir levert for et lavere beløp enn innbetalt vil spilleren få differansen tilbakebetalt.

4.9 En spillekvittering skal angi en entydig identifikasjonskode.

4.10 På en spillekvittering kan både totalisatornummer og navn vises. Hvis det ikke er overenstemmelse mellom disse to sammenlignet med det offisielle programmet er det totalisatornummeret som gjelder.

4.11 For spillformene V86, V75, V75 Bonus, V76, V65, V64, V5 og V4 tar Norsk Rikstoto en avgift ved innlevering av spill. Nærmere regler kunngjøres på www.rikstoto.no

4.12 For spillformene Norsk Rikstoto har fastsatt kan veddemål inngås som Fleruker (abonnement). Fleruker forhåndsbestilles og spilleren mottar så et nytt spill for valgt spilleform og innenfor valgt pris for hver spilleomgang. Spilleren må være registrert og må godkjenne betaling fra bankkonto. Betaling for spillet trekkes automatisk per spilleomgang fra konto. Spillekvittering leveres mot gyldig trekk via registrert elektronisk kanal(er). Gyldige Flerukerspill er tilgjengelig elektronisk via spillerens MinSide. Hver spilleomgang får spilleren tilsendt en påminnelse om sin Fleruker med anledning til «Stå over» og «Avslutte» kommende bestillinger. Fleruker kan bestilles i alle kanaler.

5. Gevinstberegning

5.1 Gevinster beregnes separat for hver spilleform.

5.2 Summen av alle innsatser i en spilleform betegnes som omsetning. Fra omsetning trekkes det fradrag som er bestemt for vedkommende spilleform som følger:

Spillform - Fradrag

 • Vinner - 20%
 • Plass - 20%
 • Tvilling – 25%
 • Duo - 25%
 • Trippel - 30%
 • Dagens Dobbel - 25%
 • V4 - 25%
 • V5 - 35%
 • V64 - 35 %
 • V65 - 35 %
 • V75 - 35%
 • V76 - 35%
 • V75 Bonus - 35%
 • V86 – 35%

Andre gevinstfradrag kan forekomme ved internasjonalt spill.

Beløpet som fremkommer, med tillegg av eventuelt gevinsttilskudd og/eller Jackpot, betegnes premiepotten. Premiepotten fordeles i hele kroner på hver gevinst i samsvar med bestemmelsene for den enkelte spilleform.

5.3 Dersom ikke spesielle bestemmelser er fastsatt for den aktuelle spilleformen, beregnes gevinster på følgende måte: Premiepotten divideres med summen av innsatsene på riktig vinner eller kombinasjon(er). Det tall som fremkommer betegnes odds. Utbetaling kan ikke bli lavere enn 1,00 i odds.

Gevinsten regnes ut ved å multiplisere oddsen med innsatsene på riktige vinnere eller kombinasjon(er) (dvs. beløp pr. rekke) på hver spillekvittering. Ved flere riktige vinnere eller kombinasjoner på en spillekvittering, vil den totale gevinstutbetalingen for spillekvitteringen utgjøre summen av gevinstene.

5.4 Premiepotten, eller deler av premiepotten, som i henhold til bestemmelsene for den aktuelle spilleform ikke kommer til utbetaling kan, i henhold til bestemmelsene for den aktuelle spilleform, bli overført til et senere spill. Blir tillegget tillagt premiepotten i et senere spill, betegnes dette Jackpot. Blir tillegget tillagt en gevinstutbetaling i et senere spill, betegnes dette Jokerpott.

5.5 Norsk Rikstoto har anledning til å yte et kontant beløp som tillegg til premiepotten i et spill. Dette tillegget betegnes gevinsttilskudd.

5.6 Brøkdeler og avrundinger som fremkommer ved beregning av gevinst, samt uavhentede gevinster og tilbakebetalinger, tillegges et fond hos Norsk Rikstoto. Fondet disponeres av Norsk Rikstoto og skal benyttes bl.a. til premieutbetaling som følge av godkjente protester, gevinsttilskudd og til andre former for utbetaling til spillerne.

5.7 Overskudd som oppstår som følge av feilaktig gevinstberegning eller gevinstutbetaling, og som umiddelbart ikke kan utbetales til spillerne tilføres premiepotten ved en senere spilleomgang.

6. Gevinstutbetaling, tilbakebetaling og protest

6.1 For alt registrert spill vil gevinster og tilbakebetaling overføres til spillerens spillekonto.

6.2 For uregistrert spill kan gevinst og tilbakebetaling heves på spillesteder bestemt av Norsk Rikstoto. Alle spillesteder er underlagt en øvre beløpsgrense for utbetaling bestemt av Norsk Rikstoto. Gevinst og tilbakebetaling kan også heves ved å sende spillekvitteringen(e) til Norsk Rikstoto. Avsender står da ansvarlig for forsendelsen.

6.3 Ved uregistrert spill skjer utbetaling bare mot innlevering av gyldig spillekvittering. Spillekvittering som er ødelagt på en slik måte at gyldig identifikasjonskode ikke kan identifiseres, er ugyldig og honoreres ikke.

6.4 Norsk Rikstoto kan ta et gebyr relatert til utbetaling av gevinst og ved overføring av gevinst til konto. Nærmere regler kunngjøres på www.rikstoto.no.

6.5 Gevinstutbetaling og tilbakebetaling må finne sted senest 90 dager etter løpsdagen. Spiller som mener ikke å ha mottatt den gevinst eller tilbakebetaling vedkommende mener å ha krav på, kan klage til Norsk Rikstoto ved å sende inn protest. Protestskjema finnes på www.rikstoto.no. Protestskjema må være Norsk Rikstoto i hende senest 100 dager etter løpsdagen. En eventuell protest behandles av Norsk Rikstotos klageutvalg, som avgjør om protesten skal tas til følge eller avslås. Klageutvalget gir skriftlig meddelelse tilbake om utfallet av protestbehandlingen.

Det kan også søkes om utbetaling av gevinst og tilbakebetaling i inntil 1 år etter løpsdagen mot innsending av gyldig spillekvittering.

6.6 Avgjørelsen kan påklages til Lotteritilsynet for endelig avgjørelse. Klagen sendes via Norsk Rikstoto.

6.7 Utbetaling av gevinst eller tilbakebetaling skjer bare mot gyldig spillekvittering iht. dette reglementet, og forutsatt at spillekvittering er i samsvar med den kopi som er registrert i Norsk Rikstotos spillesystem og ikke allerede er utbetalt.

6.8 Om Norsk Rikstoto av kontrollårsaker finner det nødvendig, kan utbetaling av gevinst eller tilbakebetaling utsettes i inntil 15 dager.

6.9 Utbetaling av gevinster kan skje gjennom delutbetalinger i henhold til retningslinjer fastsatt av Norsk Rikstoto. Retningslinjer kunngjøres på www.rikstoto.no 

7. Vinner

7.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnende hest i ett totalisatorløp.

7.2 En spillekvittering gir rett til gevinst når den inneholder totalisatornummeret for den best plasserte hesten iht. totalisatorresultatet i det aktuelle totalisatorløpet (vinneren), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

7.3 Odds beregnes ved at premiepotten divideres med summen av innsatsene på vinneren. Det tall som fremkommer betegnes odds. Gevinsten regnes ut ved å multiplisere oddsen med innsatsen på vinneren.

7.4 Ved dødt løp mellom to eller flere vinnere, deles premiepotten i det antall like andeler som tilsvarer antall vinnere. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsene på hver enkelt vinner. Det tall som fremkommer utgjør odds. Det vil således fremkomme en odds for hver enkelt vinner.

7.5 Dersom det ikke er spilt på vinneren, tilbakebetales hele innsatsen.

7.6 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når spilt hest ikke starter. Når et totalisatorløp blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner. Når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill. Når det er dødt løp mellom fire eller flere hester.

8. Plass

8.1 Et veddemål består i å satse penger på en hest som plasserer seg blant de tre først plasserte hestene hvis det er starterklært 7 hester eller mer, eller satse penger på en hest som plasserer seg blant de to først plasserte hestene hvis det er starterklært 4-6 hester.

8.2 En spillekvittering gir rett til gevinst når den inneholder totalisatornummeret for en hest som er plassert blant de tre best plasserte hestene iht. totalisatorresultatet i det aktuelle løpet (plasshest), og dersom betingelsene i pkt. 6.7 er oppfylt.

8.3 Odds beregnes ved at premiepotten reduseres med summen av innsatsene på de plasserte hester i vedkommende totalisatorløp. Restsummen fordeles i like store andeler på hver plassert hest det er spilt på. Andelen for hver plasshest divideres med bruttosummen av innsatsen på denne hesten. Det tallet som fremkommer pluss 1,00 gir odds.

8.4 Ved dødt løp mellom to hester på spillets første plass, blir ingen hest plassert på annen plass. Ved dødt løp mellom flere enn to hester på spillets første plass, blir ingen hest plassert på annen eller tredje plass. Ved dødt løp om spillets annen plass, blir ingen hest plassert på tredje plass. Ved dødt løp mellom to eller flere hester om spillets tredje plass, blir det totalt fire eller flere plasshester.

8.5 Dersom færre eller flere enn tre hester blir plassert, skal gevinstberegningen gjøres på grunnlag av antall plasshester. Dersom det kun finnes én plassert hest, skal altså hele gevinsten utbetales på denne. Dersom det finnes fire eller flere plasserte hester, skal restsummen omhandlet i pkt. 8.4 deles i det antall like store andeler som tilsvarer antallet plasshester det er spilt på. Den videre gevinstberegning foretas iht. pkt. 8.4.

8.6 Dersom det ikke er spilt på noen plasshest, tilbakebetales hele innsatsen.

8.7 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når tre eller færre hester gjennomfører gyldig start. Når spilt hest ikke starter. Når et totalisatorløp blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner. Når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill. Når det er dødt løp mellom fire eller flere hester.

9. Tvilling

9.1 Et veddemål består i å satse penger på de to først plasserte hestene uansett rekkefølge i ett totalisatorløp.

9.2 En spillekvittering gir rett til gevinst når den inneholder totalisatornumrene for de to først plasserte hestene uansett rekkefølge iht. totalisatorresultatet i det aktuelle totalisatorløpet (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

9.3 Odds beregnes ved at premiepotten divideres med summen av innsatsene på vinnende kombinasjon. Det tall som fremkommer betegnes odds. Gevinsten regnes ut ved å multiplisere oddsen med innsatsen på vinnende kombinasjon.

9.4 Ved dødt løp om én av de to første plassene, kan det bli flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller deles premiepotten i det antall like andeler som tilsvarer antall vinnende kombinasjoner. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsene på hver enkelt vinnende kombinasjon. Det vil således fremkomme en odds for hver vinnende kombinasjon.

9.5 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når spilt hest ikke starter, når tre eller færre hester gjennomfører gyldig start, dersom det ikke er spilt på vinnende kombinasjon, når et totalisatorløp blir innstilt, annullert eller når totalisatorresultatet inneholder færre enn to hester, når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill, eller når det er dødt løp mellom fire eller flere hester.

10. Duo

10.1 Et veddemål består i å satse penger på de to først plasserte hestene i riktig rekkefølge i ett totalisatorløp.

10.2 En spillekvittering gir rett til gevinst når den inneholder totalisatornumrene for de to først plasserte hestene i riktig rekkefølge iht. totalisatorresultatet i det aktuelle totalisatorløpet (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

10.3 Odds beregnes ved at premiepotten divideres med summen av innsatsene på vinnende kombinasjon. Det tall som fremkommer betegnes odds. Gevinsten regnes ut ved å multiplisere oddsen med innsatsen på vinnende kombinasjon.

10.4 Ved dødt løp om én av de to første plassene, vil det bli flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller deles premiepotten i det antall like andeler som tilsvarer antall vinnende kombinasjoner. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsene på hver enkelt vinnende kombinasjon. Det vil således fremkomme en odds for hver vinnende kombinasjon.

10.5 Dersom det ikke er spilt på vinnende kombinasjon(er) blir premiepotten tillagt premiepotten i et senere Duospill som Jackpot. Norsk Rikstoto beslutter til hvilket totalisatorløp en Jackpot skal overføres.

10.6 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når spilt hest ikke starter. Når et totalisatorløp blir innstilt, annullert eller når totalisatorresultatet inneholder færre enn to hester. Når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill. Når det er dødt løp mellom fire eller flere hester. 

11. Trippel

11.1 Et veddemål består i å satse penger på de tre først plasserte hestene i riktig rekkefølge i ett totalisatorløp.

11.2 En spillekvittering gir rett til gevinst når den inneholder totalisatornumrene for de tre først plasserte hestene i riktig rekkefølge iht. totalisatorresultatet i det aktuelle totalisatorløpet (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

11.3 Odds beregnes ved at premiepotten divideres med summen av innsatsene på vinnende kombinasjon. Det tall som fremkommer betegnes odds. Gevinsten regnes ut ved å multiplisere oddsen med innsatsen på vinnende kombinasjon.

11.4 Ved dødt løp om én eller flere av de tre første plassene, vil det bli flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller deles premiepotten i det antall like andeler som tilsvarer antall vinnende kombinasjoner. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsene på hver enkelt vinnende kombinasjon. Det vil således fremkomme en odds for hver vinnende kombinasjon.

11.5 Dersom det ikke er spilt på vinnende kombinasjon(er), blir premiepotten tillagt premiepotten i et senere Trippel-spill som Jackpot. Norsk Rikstoto beslutter til hvilket totalisatorløp en Jackpot skal overføres.

11.6 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når spilt hest ikke starter. Når et totalisatorløp blir innstilt, annullert eller når totalisatorresultatet inneholder færre enn tre hester. Når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill. Når det er dødt løp mellom fire eller flere hester.

12. Dagens Dobbel

12.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnende hest i to på forhånd fastsatte løp (Dagens Dobbel-løpene). I det offisielle programmet for det aktuelle totalisatorarrangementet skal det tydelig angis hvilke løp som er Dagens Dobbel-løp.

12.2 Veddemål på én hest i hvert Dagens Dobbel-løp utgjør én rekke. Antall rekker blir det tallet som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hvert løp med hverandre.

12.3 Et veddemål gir rett til gevinst når spillekvitteringen for spillet inneholder totalisatornumrene for vinnerne i hvert av de to Dagens Dobbel-løpene (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

12.4 Odds beregnes ved at premiepotten divideres med summen av innsatsene på vinnende kombinasjon. Det tall som fremkommer betegnes odds. Gevinsten beregnes ved å multiplisere oddsen med innsatsen på vinnende kombinasjon (rekkeprisen).

12.5 Dødt løp om førsteplassen i ett eller begge Dagens Dobbel-løpene vil resultere i flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller deles premiepotten i det antall like deler som tilsvarer antall vinnende kombinasjoner. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsene på hver vinnende kombinasjon. Det vil således fremkomme én odds for hver vinnende kombinasjon.

12.6 Dersom det ikke er spilt på vinnende kombinasjon, gir et veddemål rett til gevinst når spillekvitteringen for spillet inneholder totalisatornummeret for vinneren i ett av Dagens Dobbel-løpene og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt. I slike tilfeller deles premiepotten i to like andeler. Andelen av premiepotten divideres med summen av innsatsen på hver av de to vinnerne. Det vil således fremkomme én odds for hver kombinasjon.

12.7 Dersom ett av Dagens Dobbel løpene blir innstilt eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, gir et veddemål rett til gevinst når spillekvitteringen iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornummeret for vinneren i det andre Dagens Dobbel-løpet og dersom betingelsene i pkt. 6.7 er oppfylt. Dersom løpet avvikles som omløp senere, skal totalisatorresultatet fra omløpet legges til grunn ved gevinstberegningen sammen med det andre Dagens Dobbel-løpet.

12.8 Dersom kun resultatet fra det ene Dagens Dobbel-løpet legges til grunn, beregnes oddsen ved å dividere premiepotten for Dagens Dobbel-spillet med innsatsen på vinnende hest iht. totalisatorresultatet.

12.9 Dersom det ikke er spilt på vinneren i noen av Dagens Dobbel-løpene, tilbakebetales hele innsatsen.

12.10 Tilbakebetaling av hele innsatsen finner sted når spilt hest ikke starter. Når begge Dagens Dobbel-løpene blir innstilt, annullert eller når ingen hest passerer mål som erklært vinner i noen av Dagens Dobbel-løpene. Når tekniske feil umuliggjør gevinstberegning for vedkommende spill. Når det er dødt løp mellom fire eller flere hester i en av avdelingene.

13. V4

13.1 Et veddemål består i å satse penger på vinneren i fire på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V4-spillet.

13.2 Veddemål på én hest i hver av de fire avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det antall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

13.3 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

13.4 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsettes det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

13.5 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

13.6 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

13.7 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnerne i hver av de fire avdelingene eller tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

13.8 Gevinsten beregnes ved å dividere premiepotten med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller divideres premiepotten med det totale antall rekker som inneholder en av de vinnende kombinasjoner.

13.9 Dersom ingen spillekvittering inneholder vinnende kombinasjon, deles premiepotten mellom alle kombinasjoner som iht. totalisatorresultatet inneholder vinnerne i tre avdelinger eller tilsvarende reservehester, to avdelinger osv. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom flere enn én avdeling utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de avdelinger som utgår.

13.10 Dersom én avdeling blir innstilt, annullert eller dersom ingen hest passerer mål som erklært vinner, deles premiepotten iht. pkt. 13.9.

13.11 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn tre avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

13.12 Dersom ingen spillekvitteringer inneholder vinneren i noen av avdelingene tilbakebetales innsatsen redusert med fradraget.  

14. V5

14.1 Et veddemål består i å satse penger på vinneren i fem på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V5-spillet.

14.2 Veddemål på én hest i hver av de fem avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

14.3 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

14.4 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsettes det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

14.5 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

14.6 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

14.7 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnerne i hver av de fem avdelingene eller tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

14.8 Gevinsten beregnes ved å dividere premiepotten med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner. I slike tilfeller divideres premiepotten med det totale antall rekker som inneholder en av de vinnende kombinasjoner.

14.9 Dersom ingen spillekvittering inneholder vinnende kombinasjon, deles premiepotten mellom alle kombinasjoner som iht. totalisatorresultatet inneholder vinnerne i fire avdelinger eller tilsvarende reservehester, tre avdelinger osv. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom flere enn én avdeling utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de avdelinger som utgår.

14.10 Dersom én eller flere avdelinger blir innstilt, annullert eller dersom ingen hest passerer mål som erklært vinner, deles premiepotten iht. pkt. 14.9.

14.11 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn tre avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

14.12 Dersom ingen spillekvitteringer inneholder vinneren i noen av avdelingene tilbakebetales innsatsen redusert med fradraget.

15. V65

15.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i seks på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V65-spillet kan det inngå løp på mer enn én bane.

15.2 I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V65-spillet.

15.3 Veddemål på én hest i hver av de seks avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

15.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

15.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

15.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

15.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

15.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de seks avdelingene, eller fem avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

15.9 Ved gevinstberegning deles premiepotten i V65-spillet i to gevinstgrupper som følger:


Premiegruppe Andel av premiepotten

6 rette 50 %
5 rette 50 %

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge og kun delta i premiepotten for 6 rette (V6). Summen av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for 6 rette. Det betyr at en spiller som velger og kun delta i premiepotten for 6 rette, får 2 ganger gevinsten for 6 rette og ingen utbetaling for 5 rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V6. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

15.10 Gevinsten pr. vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen fem rette understiger et beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, betales ikke gevinsten ut. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Premiepotten for vedkommende gevinstgruppe (r) blir tillagt andelen av premiepotten for seks rette i en senere V65-omgang eller V64-omgang som Jackpot.

Dersom ingen bong inneholder alle seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for seks rette i en senere V65-omgang eller V64-omgang som Jackpot.

15.11 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

15.12 Dersom én eller to avdelinger i V65-spillet blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige fem eller fire avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i to gevinstgrupper med fem (evt. fire) rette og fire (evt. tre) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 15.9. Bonger som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

15.13 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn fire avdelinger tilbakebetales hele innsatsen. 

16. V64

16.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i seks på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V64-spillet kan det inngå løp på mer enn én bane.

16.2 I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V64-spillet.

16.3 Veddemål på én hest i hver av de seksavdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

16.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

16.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

16.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

16.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

16.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de seks avdelingene, eller i fem eller fire avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

16.9 Ved gevinstberegning deles premiepotten i V64-spillet i tre gevinstgrupper som følger:

Premiegruppe Andel av premiepotten

6 rette 40%
5 rette 20%
4 rette 40%

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge og kun delta i premiepotten for 6 rette (V6). Summen av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for 6 rette. Det betyr at en spiller som velger og kun delta i premiepotten for 6 rette, får 2,5 ganger gevinsten for 6 rette og ingen utbetaling for 5 og 4 rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V6. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

16.10 Gevinsten per. vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen fire og/eller fem rette understiger ett beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, betales ikke gevinsten ut. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Premiepotten for vedkommende gevinstgruppe (r) vil bli tillagt andelen av premiepotten for seks rette i en senere V64-omgang eller V65-omgang som Jackpot.

Dersom ingen bong inne holder alle seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere og/eller fire avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for seks rette i en senere V64-omgang eller V65-omgang som Jackpot.

16.11 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

16.12 Dersom én eller to avdelinger i V64-spillet blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige fem eller fire avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i tre gevinstgrupper med fem (evt. fire) rette, fire (evt. tre) rette og tre (evt. to) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 16.9. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

16.13 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn fire avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

17. V75

17.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i syv på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V75-spillet kan det inngå løp på mer enn én bane.

17.2 I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V75-spillet.

17.3 Veddemål på én hest i hver av de syv avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

17.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

17.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

17.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

17.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

17.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de syv avdelingene, eller i seks eller fem avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

17.9 I hver spilleomgang settes 5% av V75-omsetningen av til et bonusfond (Samme bonusfond som omtales nærmere i 17.10). Unntak kan forekomme, slike unntak kunngjøres på www.rikstoto.no. Den resterende premiepotten i V75-spillet (60% av omsetningen) deles i tre gevinstgrupper som følger:

Premiegruppe Andel av premiepotten

7 rette 40%
6 rette 20%
5 rette 40%

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge å kun delta i premiepotten for syv rette (V7). Summene av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for syv rette. Det betyr at enn spiller som velger og kun delta i premiepotten for syv rette får 2,5 ganger gevinsten for syv rette og ingen utbetaling for seks og fem rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V7. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

17.10 Gevinsten per vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen fem og/eller seks rette understiger ett beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, vil premiepotten for vedkommende gevinstgruppe bli overført et bonusfond. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Dette bonusfondet utbetales enten i første etterfølgende omgang der kun en bong inneholder alle syv vinnerne (Jokerpott), eller gjennom en arrangert Jackpot-omgang fastsatt av Norsk Rikstoto. Norsk Rikstoto kan fastsette en minimums- og maksimumsgrense for utbetaling av Jokerpotten. Jokerpotten kan kun utløses ved spill levert direkte til Norsk Rikstoto. Med direkte menes spill som ikke er levert gjennom en utenlandsk partner. Unntak kan forekomme, slike unntak kunngjøres på www.rikstoto.no.

Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75-omgang som Jackpot.

17.11 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

17.12 Dersom én eller to avdelinger i V75-spillet blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige seks eller fem avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i tre gevinstgrupper med seks (evt. fem) rette, fem (evt. fire) rette og fire (evt. tre) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 17.9. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

17.13 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn fem avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

18. V76

18.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i syv på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V76-spillet kan det inngå løp på mer enn én bane.

18.2 I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V76-spillet.

18.3 Veddemål på én hest i hver av de syv avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

18.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

18.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

18.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

18.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

18.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de syv avdelingene eller i seks avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

18.9 I hver spilleomgang settes 5% av V76-omsetningen av til et bonusfond. Dette bonusfondet utbetales enten i første omgang der kun en bong inneholder alle syv vinnerne, eller gjennom en arrangert Jackpot-omgang fastsatt av Norsk Rikstoto.

 

18.10 Ved gevinstberegning deles den ordinære premiepotten (60% av omsetningen) i V76-spillet i to gevinstgrupper som følger:

Premiegruppe  Andel av premiepotten

7 rette   50 %
6 rette   50 %

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge å kun delta i premiepotten for syv rette (V7). Summene av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for syv rette. Det betyr at en spiller som velger å kun delta i premiepotten for syv rette får 2 ganger gevinsten for syv rette og ingen utbetaling for seks rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V7. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

18.11 Gevinsten per vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen seks rette understiger ett beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, betales ikke gevinst ut. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Premiepotten for vedkommende gevinstgruppe blir tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V76-omgang som Jackpot.

Dersom ingen bong inne holder alle syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senereV76-omgang som Jackpot.

18.12 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

18.13 Dersom en eller to avdelinger i V76-spillet blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklærtvinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige seks eller fem avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i to gevinstgrupper med seks (evt. fem) rette og fem (evt. fire) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 18.10. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn fem avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

19. V75 Bonus

19.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i syv på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V75 Bonus kan det inngå løp på mer enn én bane.

19.2 I det offisielle programmet skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V75 Bonus.

19.3 Veddemål på én hest i hver av de syv avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

19.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

19.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

19.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

19.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

19.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de syv avdelingene, eller i seks eller fem avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

19.9 Ved gevinstberegning deles premiepotten i V75 Bonus i tre gevinstgrupper som følger:

Gevinstgruppe Andel av premiepotten

7 rette                         40%
6 rette                         20%
5 rette                         40%

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge å kun delta i premiepotten for syv rette (V7). Summene av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for syv rette. Det betyr at en spiller som velger å kun delta i premiepotten for syv rette får 2,5 ganger gevinsten for syv rette og ingen utbetaling for seks og fem rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V7. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

19.10 Gevinsten per vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen seks og/eller fem rette understiger ett beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, betales ikke gevinst ut. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Premiepotten for vedkommende gevinstgrupper blir tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonus-omgang som Jackpot.

Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere, gjelder et av de følgende to alternativene:

A: Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere og/eller fem avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonus-omgang som Jackpot.

B: Dersom ingen bong inneholder alle syv avdelingers vinnere overføres premiepotten til premiegruppe for seks rette. Dersom heller ingen har seks avdelinger rette overføres premiepotten for syv og seks rette til premiegruppen for fem rette. Dersom heller ingen har fem avdelinger rette vil hele premiepotten bli tillagt andelen av premiepotten for syv rette i en senere V75 Bonusomgang som Jackpot.

Den av disse to alternativene som til enhver tid er gjeldende kunngjøres på www.rikstoto.no

19.11 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

19.12 Dersom én eller to avdelinger i V75 Bonus blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige seks eller fem avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i tre gevinstgrupper med seks (evt. fem) rette, fem (evt. fire) rette og fire (evt. tre) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 19.10. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

19.13 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn fem avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

20. V86

20.1 Et veddemål består i å satse penger på vinnerne i åtte på forhånd fastsatte løp (avdelinger). I V86-spillet kan det inngå løp på mer enn én bane.

20.2 Det skal det tydelig angis hvilke løp som inngår i V86-spillet.

20.3 Veddemål på én hest i hver av de åtte avdelingene utgjør én rekke. Antall rekker blir det tall som fremkommer ved å multiplisere antall markeringer i hver avdeling med hverandre.

20.4 Dersom spilleren har markert for hester som ikke starter, erstatter spillesystemet disse med reservehester. Reservehester tildeles ved rangering. Reservehestene rangeres etter innsatsfordelingen på de enkelte hester i den aktuelle avdeling. Det vil si at den hest som har høyest innsats blir rangert som første reserve, den hest som har nest høyest innsats blir rangert som annen reserve osv.

20.5 Reservehester tildeles ved at den først rangerte reservehesten kontrolleres mot spillerens markeringer i avdelingen. Har ikke spilleren markert for den først rangerte reservehesten, trer denne inn, og spilleren deltar med den. Er den først rangerte reservehesten markert av spilleren selv, kontrolleres den annen rangerte reservehesten mot spillerens markeringer, og slik fortsetter det til spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter i vedkommende avdeling.

20.6 Dersom spilleren i en avdeling har fått tildelt alle reservehestene i henhold til ovenstående, men fortsatt har markeringer for ikke-startende hester, gjentas tildelingen av reservehester inntil spilleren har fått erstattet det antall hester han har markert, men som ikke starter. Det betyr at samme reservehest kan tildeles to eller flere ganger, og at samme bong kan vinne med samme hest to eller flere ganger.

20.7 Dersom to eller flere reservehester i en avdeling har lik innsatsfordeling, vil den innbyrdes rangering foretas iht. stigende totalisatornummer for vedkommende reservehester. Dersom én av disse hestene vinner, vil imidlertid denne da bli rangert foran de øvrige likt rangerte.

20.8 En spillekvittering gir rett til gevinst når den iht. totalisatorresultatet inneholder totalisatornumrene for vinnende hest i hver av de åtte avdelingene, eller i syv eller seks avdelinger, eller når tilsvarende reservehester er tildelt (vinnende kombinasjon), og dersom vilkårene i pkt. 6.7 er oppfylt.

20.9 Ved gevinstberegning deles premiepotten i V86-spillet i tre gevinstgrupper som følger:

Gevinstgruppe   Andel av premiepotten

8 rette                               40%
7 rette                               20%
6 rette                               40%

Andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe fordeles deretter på antallet vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe.

Spilleren kan velge å kun delta i premiepotten for åtte rette (V8). Summene av slike innsatser minus fradrag legges til premiepotten for åtte rette. Det betyr at enn spiller som velger og kun delta i premiepotten for åtte rette får 2,5 ganger gevinsten for åtte rette og ingen utbetaling for syv og seks rette. Norsk Rikstoto kan fastsette begrensninger for å spille V8. Dette kunngjøres på www.rikstoto.no.

20.10 Gevinsten per vinnende kombinasjon avrundes ned til nærmeste 1-krone. Dersom gevinsten for gevinstgruppen seks og/eller syv rette understiger ett beløp fastsatt av Norsk Rikstoto, betales ikke gevinsten ut. Dette beløpet kunngjøres på www.rikstoto.no. Premiepotten for vedkommende gevinstgruppe (r) blir tillagt andelen av premiepotten for åtte rette i en senere V86-omgang som Jackpot.

Dersom ingen bong inneholder alle åtte avdelingers vinnere og/eller syv avdelingers vinnere og/eller seks avdelingers vinnere, vil andelen av premiepotten for vedkommende gevinstgruppe(r) bli tillagt andelen av premiepotten for åtte rette i en senere V86-omgang som Jackpot.

20.11 Gevinsten beregnes ved å dividere andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder vinnende kombinasjon i vedkommende gevinstgruppe. Ved dødt løp om førsteplassen i én eller flere avdelinger, kan det bli flere vinnende kombinasjoner i hver gevinstgruppe. I slike tilfeller divideres andelen av premiepotten for hver gevinstgruppe med det totale antall rekker som inneholder én av de vinnende kombinasjoner i vedkommende gevinstgruppe.

20.12 Dersom én eller to avdelinger i V86-spillet blir innstilt, annullert eller ingen hest passerer mål som erklært vinner, blir totalisatorresultatet i de øvrige syv eller seks avdelingene lagt til grunn ved gevinstberegningen. I slike tilfeller blir premiepotten fordelt i tre gevinstgrupper med syv (evt. seks) rette, seks (evt. fem) rette og fem (evt. fire) rette, hver med slik andel av potten som angitt i pkt. 20.9. Spillekvitteringer som etter dette er berettiget til gevinst, får én vinnende kombinasjon for hver hest som det er markert for i den avdelingen som utgår, eller, dersom to avdelinger utgår, det antall vinnende kombinasjoner som fremkommer ved å multiplisere antall markerte hester i de to avdelingene som utgår.

20.13 Dersom det foreligger totalisatorresultat for færre enn syv avdelinger tilbakebetales hele innsatsen.

21. Internasjonalt spill

21.1 Norsk Rikstoto kan tilby spill til løp som arrangeres i utlandet (internasjonalt spill). Slikt spill kan gjennomføres i felles pool (der innsatsene fra de ulike lands spilleselskaper legges sammen) eller i lokal norsk pool.

Dette gjelder for spillformene V86, V76, V75, V65, V64, V5, V4, DD, Vinner, Plass, Duo, Tvilling, Trippel og 5+. Norsk Rikstoto kan ikke tilby spill som ikke er hjemlet i vår konsesjon og i dette spillereglement.

21.2 Spillereglenes generelle bestemmelser (kap.1 – kap.6) gjelder for internasjonalt spill med unntak av bestemmelsene 2.1, 2.2, 2.4 og 3.8. Utover dette gjelder arrangørlandets løps- og spillereglement. Arrangørlandets/arrangørens spillereglement kan fås tilsendt ved henvendelse til Norsk Rikstoto.

21.3 For internasjonalt spill i lokal norsk pool gjelder arrangørlandets løpsreglement, men norske spilleregler. Unntak kan forekomme. Dette bekjentgjøres bl.a. på www.rikstoto.no i hvert enkelt tilfelle. Gevinster må heves i det landet der spillet er innlevert. Gevinsten utbetales i det lands valuta hvor gevinsten heves.

21.4 Norsk Rikstoto har ved datastopp, avbrudd i data- eller telekommunikasjon eller om det inntreffer en annen hendelse som forhindrer internasjonalt spill, rett til å gjennomføre spillet i lokal norsk pool med arrangørlandets løpsreglement og norske spilleregler. Dette kan gjøres selv om det er gitt informasjon om spill i felles pool. Om en slik hendelse skulle inntreffe på et tidspunkt hvor omsetning allerede er overført til arrangørlandets spillesystem kan Norsk Rikstoto håndtere spillet som om alt spill skulle vært gjort i internasjonal pool. Alternativt kan Norsk Rikstoto bestemme at hele innsatsen skal tilbakebetales.

21.5 For spillene V4, V5, V65, V64, V75, V76 og V86 gjelder norsk reservehestrangering.

21.6 For spillene V4, V5, V65, V64, V75, V76 og V86 kan partiell Jackpot oppstå. Dette skjer hvis antall vinnende kombinasjoner understiger 1,00 med bakgrunn i valutadifferanse. Denne andelen av premiepotten tillegges premiepotten i et senere spill.

21.7 For spillet V75, kan Norsk Rikstoto overføre andelen av gevinstgruppen(e) til et bonusfond (Jokerpott), dersom gevinsten for fem og/eller seks rette understiger et fastsatt beløp av arrangerende lands spilleselskap.

21.8 For spillet 5+ (franske Quinte Plus) skal alt spill skje registrert. Detaljert og oppdatert beskrivelse av egenskaper ved spillet 5+ skal til enhver tid være tilgjengelig på Norsk Rikstotos hjemmeside.

Hvordan spille 5+

Produktinformasjon 5+