Nyttig informasjon

Anti-hvitvasking

Hva er hvitvasking 
Hvitvasking er handlinger som på ulike måter bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor det blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. For at kriminelle skal kunne nyte fordelene av et ulovlig utbytte uten å vekke mistanke, må utbyttet integreres i den lovlige økonomien. Hvitvaskingen kan enten gjennomføres for andre eller for å sikre utbytte av egne straffbare handlinger (selvvasking). Det er ikke uvanlig at hvitvaskingen skjer ved hjelp av ellers lovlydige venner, familie eller forretningsforbindelser.  

Hvitvasking skjer i forbindelse med en rekke ulike profittmotiverte straffbare handlinger, som narkotikahandel, ran, underslag, utroskap, bedragerier, skattesvik, kreditorsvik, innsidehandel eller korrupsjon. Hvitvasking er straffbart selv om den som hvitvasker ikke kjenner til hva slags forbrytelse utbyttet stammer fra, så lenge han forstår eller burde forstå at det dreier seg om en eller annen straffbar handling. 

Hvitvasking øker lønnsomheten og begrenser oppdagelsesrisikoen ved profittmotivert kriminalitet. Denne kriminalitetsdrivende effekten reflekteres i de høye strafferammene. Hvitvasking kan i visse tilfeller straffes med fengsel opptil 15 år, uavhengig av om hvitvasker selv har tjent noe på handlingen. 

Hvordan skjer hvitvasking 
Det finnes mange måter å hvitvaske et utbytte på. Noen metoder er enkle; utbytte settes inn på konto til venner og slektninger for så å bli tatt ut kontant, veksles og smugles kontant til utlandet, eller benyttes til kjøp av dyre forbruksgjenstander som biler, klokker, elektronikk.  Andre metoder er mer avanserte. Utbytte kan for eksempel kanaliseres inn i en næringsvirksomhet, for eksempel ved fiktive salg eller ved at kostnader holdes utenom regnskaper og dekkes av utbytte fra straffbare handlinger, for senere å tas ut av virksomheten som tilsynelatende lovlig overskudd.  De mest avanserte hvitvaskingsmetodene gjennomføres ofte ved hjelp av profesjonelle forvaltere, hvor finansielle transaksjoner i flere ledd gjør det vanskelig å følge pengene, samtidig som eierskap tilsløres ved bruk av typiske skatteparadisselskaper. En forholdsvis ny metode er kjøp og salg av kryptovaluta som gjør tradisjonelle, sporbare bankoverføringer unødvendige. 

Hvordan bekjempe hvitvasking? 
Hvitvasking gjennomføres stort sett alltid ved misbruk av bankvesenet eller annen legitim næringsvirksomhet. Det er i denne forbindelse viktig at virksomheter som kan bli misbrukt til hvitvaskingsformål har gode rutiner for kundekorntroll og reagerer på mistenkelige transaksjoner. Enheten for finansiell etterretning (EFE) i ØKOKRIM har som oppgave å motta og analysere meldinger om mistenkelige transaksjoner fra rapporteringspliktige, blant annet banker, pengeoverføringsforetak, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere, gullsmeder, bilforhandlere og spillselskaper. Resultatet av analysene formidles i ulike etterretningsformater til politidistrikter, særorganer, utenlandske politimyndigheter og norske kontrollmyndigheter. 

Hvitvaskingssaker etterforskes hovedsakelig ved at pengestrømmer som har kjennetegn på hvitvasking følges i to retninger; tilbake til de bakenforliggende straffbare handlingene som har generert utbyttet, og frem til der utbyttet ender opp for om mulig å inndra dette. En effektiv bekjempelse av hvitvasking henger nøye sammen med en effektiv inndragning av utbyttet. 

Hva gjør Norsk Rikstoto for å hindre hvitvasking skjer gjennom våre spill?  
Norsk Rikstoto har som tilbyder av spill på hest et ansvar for å forhindre at hvitvasking skjer gjennom våre spillesystemer. Norsk Rikstoto har gjort flere rettede tiltak for å begrense muligheten for hvitvasking, bla kan våre kunder ikke sette kontanter inn på spillekonto, og vi har en begrensing på kr 15.000 pr 7 dager både for betaling av spill med kontanter og uttak av kontanter fra spillekonto. 

Vi overvåker at spill skjer i samsvar med lover og regler, og gjennomfører ved behov forsterkede kundetiltak for å følge opp mistenkelige transaksjoner. 

Politisk Eksponert Person (PEP) 
Norsk Rikstoto er gjennom hvitvaskingsloven pålagt å spørre om kundene våre er politisk eksponerte personer. En politisk eksponert person er en person som har, eller noen gang har hatt en høytstående offentlig stilling eller politisk verv i Norge, utlandet eller i en internasjonal organisasjon. Det samme gjelder om kunden er et nært familiemedlem eller kjent forretningsforbindelse til en politisk eksponert person. Alle som er PEP, i familie med en PEP eller nær medarbeider av en PEP vil få et eget registreringsløp hvor de må godkjennes før de kan bli kunde hos Norsk Rikstoto.  

Hva menes med offentlig verv eller stilling? 

 • Statsminister, statsråd eller statssekretær i regjeringen     
 • Medlem av Stortinget eller møtende vararepresentant til Stortinget  
 • Medlem av sentralstyre i politisk parti representert på Stortinget   
 • Dommer i Høyesterett, lagmannsrettene på fast eller midlertidig basis, eller ved den europeiske menneskerettighetsdomstolen, EFTA-domstolen eller FN-domstolen (ICJ)  
 • Medlem av styre eller varamedlem i Riksrevisjon, revisjons-domstol eller Norges Bank  
 • Ambassadøreller chargé d’affairesveden norskambassade 
 • Forsvarssjef eller militære som har rang   general, generalløytnant, generalmajor, admiral, viseadmiral eller kontreadmiral i det norske forsvaret  
 • Administrerende direktør eller styremedlem i statlig foretak som helt eller delvis utfører oppgaver som ellers ville ha hørt inn under den offentlige forvaltning, for eksempel Avinor eller BaneNor 
 • Direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse av internasjonal organisasjon  

Husk at nært familiemedlem og kjent medarbeider til PEP også regnes som en politisk eksponert person. 

Hva er et nært familiemedlem? 

 • Foreldre  
 • Ektefelle/registrert partner/samboer  
 • Barn, samt barns ektefelle/registrert partner/samboer  

Hva er en kjent forretningsforbindelse? 

Denne personen har:  

 • Kontroll over et norsk eller utenlands selskap sammen med en PEP   
 • Er på annen måte nær forretningsforbindelse til en PEP  

Hvordan kan man gjenkjenne eller fatte mistanke om hvitvasking 
Å avdekke eller fatte mistanke om kriminell aktivitet kan være vanskelig. Men et tegn kan være at spillemønsteret hos en kjent kunde endrer seg, enten dramatisk over kort tid eller over en lengre periode. Eller det kan være en ukjent kunde som betaler spill kun med kontanter.  

Dersom man skulle mistenke at en kunde eller bekjent benytter Norsk Rikstoto sine spill til hvitvasking, er det viktig å melde fra om dette til Norsk Rikstoto via kundestøtte på telefon 22 95 61 00 eller help22@rikstoto.no