• V5A Lyntoto

    Biri 22.07 kl. 19:15

  • DD Lyntoto

    Biri 22.07 kl. 19:35

  • V76 Lyntoto

    Bjerke 25.07 kl. 19:00